กระทรวง พม. หนุน พัฒนาทุนมนุษย์ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ - สังคม ดัน "นิคม Next" ช่วยกลุ่มเป้าหมายในนิคมสร้างตนเอง - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567

กระทรวง พม. หนุน พัฒนาทุนมนุษย์ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ - สังคม ดัน "นิคม Next" ช่วยกลุ่มเป้าหมายในนิคมสร้างตนเอง

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2567 ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน รองประธานคณะที่ปรึกษาติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ว่า ตนได้เป็นประธานการประชุมวางแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย รมว.พม. ร่วมกับ นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. ผู้บริหารกระทรวง พม. หน่วยงานทีม พม.หนึ่งเดียว จ.พิษณุโลก และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และกลุ่มอาชีพในพื้นที่นิคมสร้างตนเองบางระกำ ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก


ศาสตราจารย์ ดร.กนก กล่าวว่า ที่ประชุมได้มีการวางแผนการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างรายได้ , ด้านเด็กและเยาวชน , ด้านผู้สูงอายุ , ด้านคนพิการ , ด้านครอบครัว จากนั้น ตนพร้อมคณะ ได้ลงสำรวจพื้นที่เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทุนมนุษย์ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และส่งเสริมอัตลักษณ์ในนิคมสร้างตนเอง (นิคม Next) ไม่ว่าจะเป็น การเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ การประกอบอาชีพหัตถกรรมสานตะกร้า ในตำบลหนองกุลา กลุ่มสตรีวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรอินทรีย์รุ้งรวงทอง (เต่ายิ้ม) กลุ่มหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ในพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา และศูนย์เด็กเล็กตำบลหนองกุลา โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา อีกทั้ง ได้เยี่ยมชมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่นิคมสร้างตนเองบางระกำ เช่น ต้นสักทอง ต้นไผ่ อึ่งอ่าง ปลาดุก เป็นต้น โดยเป้าหมายหลักของโครงการพัฒนาทุนมนุษย์ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และส่งเสริมอัตลักษณ์ในนิคมสร้างตนเอง (นิคม Next) คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้มีอาชีพ มีรายได้ การเข้าถึงสิทธิสวัสดิการ และมีครอบครัวที่เข้มแข็ง#ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #ศรส #พม #นิคมสร้างตนเอง #นิคม Next

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น