สรพ. เข้ารับรางวัล “องค์กรเกียรติยศ” ในงานหอเกียรติยศ 2567 วุฒิสภา - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2567

สรพ. เข้ารับรางวัล “องค์กรเกียรติยศ” ในงานหอเกียรติยศ 2567 วุฒิสภา


แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล พร้อมด้วย ดร.บรรจง จำปา รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมในพิธีมอบโล่เกียรติยศ รางวัล "องค์กรเกียรติยศ" จาก ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ในงานหอเกียรติยศ 2567 วุฒิสภา ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม B1-2 ชั้น B1 อาคารรัฐสภา


การจัดงานมอบโล่เกียรติยศในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมในโครงการหอเกียรติยศ 2567 วุฒิสภา ที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่บริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เป็นองค์กรที่เสริมสร้าง คนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืนโดย สรพ. ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน ซึ่งในปี 2566 สรพ. ได้รับรางวัล "องค์กรคนดี" สำหรับในปีนี้การสร้างและพัฒนา คนดี คนเก่ง คนกล้า ของสรพ. ในการเป็นที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ (Quality Coach) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขในการทำหน้าที่พัฒนาระบบสาธารณสุขไทยให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน โดยการเป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษางานคุณภาพให้แก่บุคลากรของสถานพยาบาลให้มีความรู้และแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ที่จะส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขตามมาตรฐานอย่างทั่วถึง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น