"วราวุธ" รมว.พม. แนะกรมกิจการสตรีฯ เน้นจัดลำดับความสำคัญของงาน มุ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริง...S - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2566

"วราวุธ" รมว.พม. แนะกรมกิจการสตรีฯ เน้นจัดลำดับความสำคัญของงาน มุ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริง...S


เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านสตรี ครอบครัว และความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม DWF Meeting Room ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


นายวราวุธ กล่าวว่า วันนี้ ได้มอบนโยบายการดำเนินงานที่สำคัญ โดยให้ สค. ขับเคลื่อนโยบายด้วยการใช้ครอบครัวเป็นฐานในการพัฒนาทุกช่วงวัย การให้ความรู้ก่อนการแต่งงานด้วยการใช้โรงเรียนครอบครัว การให้มีสถานที่รับดูแลเด็กในที่ทำงานด้วยการทำงานร่วมกับกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ในภาพรวม การขับเคลื่อนประเด็น Gender กับ Climate Change ซึ่งสามารถบูรณาการกับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมได้ และการสร้าง Family Value และ Social Value “คืนลูกหลานให้ครอบครัว คืนครอบครัวให้ชุมชน คืนชุมชนให้สังคมไทย” เป็นต้นสำหรับการปรับเปลี่ยนชื่อกรมนั้น สค. ควรให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวมาก่อน และให้ไปทบทวนและจัดรับฟังความคิดเห็นให้หลากหลายทั่วประเทศและครอบคลุม ส่วน (ร่าง) พ.ร.บ. มาตรการคุ้มครองผู้ให้บริการทางเพศ พ.ศ. .... ขอให้ สค. ดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังผลกระทบ


นายวราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ การขับเคลื่อนนโยบายของ สค. ควรจัดลำดับความสำคัญของงานและโครงการที่ต้องทำให้สังคมเกิดความเปลี่ยนแปลง และบูรณาการความร่วมมือ โดยมอบให้นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวง พม. เป็นเจ้าภาพในการหยิบประเด็นใหญ่เชิงยุทธศาสตร์มาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริง โดยในระยะ 2 ปี จะให้ สค. มุ่งเน้นว่า สามารถทำอะไรที่สำเร็จได้บ้าง และเรื่องใดที่ให้ความสำคัญ อาจเรียงจากเรื่องที่ง่ายไปหายากก่อน #ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #กระทรวงพม #รมวพม #รับฟังทำจริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น