พม.เสริมทัพ อพม. พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม...D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566

พม.เสริมทัพ อพม. พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม...D


เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น ณ ศาลาประชาคม อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา นายมนตรี เสฏฐปัญโญ นายอำเภอบันนังสตา เป็นประธานการจัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) โดย มีนายสมใจ บุญอาจ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายเวสารัช คงนวลใย พัฒนาการอำเภอบันนังสตา ร่วมเป็นเกียรติ โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 110 คน ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ภาคีเครือข่าย และประชาชนทั่วไปในพื้นที่นิคมฯ


นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะการทำงานด้านการจัดบริการ และการพัฒนาสังคมในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์การจัดโครงการฯในวันนี้ ได้รับเกียรติจากนายอักรอม เลิศอริยะพงษ์กุล นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ภารกิจและสวัสดิการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เทคนิคทักษะและเครื่องมือการปฏิบัติงาน อพม. รวมถึงระบบการช่วยเหลือ ESS Help Me แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการอบรม จะได้เป็นกำลังสำคัญในการค้นหา ชี้เป้า ให้คำแนะนำ ปรึกษา ประสาน ติดตาม การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหากลุ่มเป้าหมายทั้ง เด็ก เยาวชน คนพิการผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน รวมไปถึง ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ การจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคม ต่อไป
#กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ#นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดยะลา#พมช่วย24ชั่วโมง#ช่วย24ชั่วโมง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น