“มหกรรมงานกล้วยหินและของดีอำเภอบันนังสตา ประจำปี 2566” - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2566

“มหกรรมงานกล้วยหินและของดีอำเภอบันนังสตา ประจำปี 2566”


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 10.00 ณ วงเวียนหอนาฬิกา หลังที่ว่าการอำเภอบันสตา จังหวัดยะลา นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา (รอง ผวจ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมงานกล้วยหินและของดีอำเภอบันนงสตา ประจำปี 2566” มีนายมนตรี เสฏฐปัญโญ นายอำเภอบันนังสตา เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี (ชาบ๊าบ) พ่อค้า นักเรียน และประชาชนชาวบันนังสตา ร่วมเป็นเกียรติ จำนวนกว่า 1,000 คน


นายอำนาจ (รอง ผวจ.) กล่าวว่า ชาวอำเภอบันนังสตา มีความภาคภูมิใจที่มีกล้วยหินเป็นของดี ของอำเภอบันนังสตา ซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้วยหิน มีคุณค่าทางโภชนาการที่ได้มีการยอมรับและพิสูจน์แล้ว อีกทั้งมีหลักฐานว่า ต้นกำเนิดของกล้วยหิน ได้มีการปลูกในพื้นที่อำเภอบันนังสตา เป็นแห่งแรก ซึ่งขณะนี้กรมวิชาการเกษตรได้จดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ อำเภอบันนังสตา โดยทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้นำศาสนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ ได้ร่วมกันจัดงานวันกล้วยหินและของดีอำเภอบันนังสตาเป็นประจำทุกปี


นายอำนาจ (รอง ผวจ.) กล่าวต่อว่า สำหรับการจัดงาน “มหกรรมงานกล้วยหินและของดีอำเภอบันนังสตา ประจำปี 2566” มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมผลผลิตกล้วยหิน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของอำเภอบันนังสตาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูปกล้วยหินให้หลากหลายยิ่งขึ้นและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมของดีอื่นๆ ของอำเภอบันนังสตาให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอบันนังสตา ซึ่งในวันนี้ มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจในงาน ประกอบด้วย ขบวนแห่ของพลังมวลชน ทั้งส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ การปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “สังคมพาหุวัฒนธรรม” โดยนายเจะหมีน หะแหละ คณะกรรมการอิสลามจังหวัดสงขลาและที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 4 กิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตร เช่น กล้วยหิน ทุเรียน สะตอดาน ลองกอง และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยหิน กิจกรรมการแสดงบนเวที การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าของกลุ่มแม่บ้าน การจำหน่ายสินค้า OTOP ตลอดจนการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่


สำหรับกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของงานในวันนี้ ได้แก่การประกวดผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งจะได้รับรางวัลเป็นเงินสด และประกาศนียบัตร โดยแต่ละประเภทมีผลเป็น ดังนี้


ประเภทกล้วยหิน ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายมะอีเพ็ง ซาซู 94 หมู่ที่ 10 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ
ประเภททุเรียน ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายมะรากี สาระนะ 12/5 หมู่ที่ 6 ต.บันนังสตา
ประเภทสะตอดาน ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางนูรีซัน มะแตฮะ 41/1 หมู่ที่ 13 ต.ตลิ่งชัน
ประเภทลองกอง ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายอาหะมะ เจะเตะ 46 หมู่ที่ 10 ต.บันนังสตา
และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยหิน ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ .ทีมตำบลตาเนาะปูเต๊ะ
รางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 1 ตำบลบันนังสตา รางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 2 ตำบลตลิ่งชันการจัดงาน “มหกรรมกล้วยหินและของดีอำเภอบันนังสตา ประจำปี 2566 ” ครั้งนี้ นับว่าเป็นการส่งเสริมพืชท้องถิ่นที่มีคุณค่าและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการทำงานในเชิงบูรณาการของหน่วยงาน เพื่อพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของดีอำเภอบันนังสตา เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ยังแสดงให้เห็นถึง การรู้รักสามัคคี การบูรณาการของทุกภาคส่วน ที่ได้จัดงานนี้ เพื่อพี่น้องประชาชนของ อำเภอบันนังสตา โดยเฉพาะเกษตรกร ซึ่งจะทำให้บุคคลทั่วไปได้เห็นถึงพลัง แห่งความสามัคคีของชาวบันนังสตา และพร้อมที่จะเข้ามาท่องเที่ยว หรือเยี่ยมเยียนอำเภอบันนังสตา ต่อไป นายมนตรี เสฏฐปัญโญ นายอำเภอบันนังสตา กล่าวในตอนท้าย 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น