พม. คว้า 13 รางวัลเลิศรัฐ ปี 2566 ยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2566

พม. คว้า 13 รางวัลเลิศรัฐ ปี 2566 ยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศ


เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ที่ ห้อง Grand Diamond Ballroom ชั้น 2 อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ร่วมรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 ซึ่งหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ได้รับรางวัลรวม 13 รางวัล โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม เป็นประธานเปิดงาน และนายไมตรี อินทุสุต กรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นผู้มอบรางวัล ทั้งนี้ รางวัลเลิศรัฐเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) มอบให้หน่วยงานภาครัฐเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานภาครัฐทั้งปวงนายอนุกูล กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ได้กำหนดพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายใน และเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม สำหรับพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สามารถคว้ารางวัลเลิศรัฐรวม 13 รางวัล จากผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งมากกว่าปี 2565 ที่ได้รับรางวัลรวม 9 รางวัล นับเป็นรางวัลแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจของกระทรวง พม. เพื่อเป็นหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศในการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ทั้งนี้ หน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 ดังนี้1) สำนักงานปลัดกระทรวง พม. (สป.พม.) ได้รับรางวัลเลิศรัฐ 4 รางวัล ประกอบด้วย 1.1) รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ (1) ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ผลงาน : พลังเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางอย่างเข้าถึง ทั่วถึง เป็นธรรม จังหวัดสตูล และ (2) ประเภทผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ โดยนายอติพล ดำพิลา ผลงาน : พลังเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางอย่างเข้าถึง ทั่วถึง เป็นธรรม จังหวัดสตูล ( เสนอชื่อโดยสำนักงานปลัดกระทรวง พม.) 1.2) รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ผลงาน : โมเดลสูงวัยไทรโยค "เปลี่ยนสูงวัยพึ่งพิง...เป็นพึ่งได้" และ 1.3) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับก้าวหน้า (Advance)


2) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ได้รับรางวัลเลิศรัฐ 5 รางวัล ประกอบด้วย 2.1) รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ โดยกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ผลงาน : Well Station ขยายผลคอนโดยา พัฒนาระบบจัดจ่ายกลุ่มเป้าหมายอยู่ดีมีสุข 2.2) รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น ได้แก่ (1) ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ผลงาน : โนนแดงโมเดล สร้างเสริมสวัสดิการสังคม และ (2) ประเภทผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ โดยนางลำพู โมรานอก ผลงาน : โนนแดงโมเดล สร้างเสริมสวัสดิการสังคม (เสนอชื่อโดย พส.) 2.3) รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ผลงาน : ห้องเช่าคนละครึ่ง ที่พึ่งคนไร้บ้าน และ 2.4) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม

3) กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ได้รับรางวัลเลิศรัฐ 2 รางวัล ประกอบด้วย 3.1) รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ ผลงาน : การบูรณาการข้อมูลในการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และ 3.2) รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ โดยสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลงาน : 3 Plus พลิกชีวิตใหม่ (3 กระบวนการ+3 ศาสตร์+3 กลไก)


4) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทร่วมใจแก้จน โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ผลงาน : “หมอนเต่า” แก้จน สร้างชุมชน เกิดรายได้


5) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทร่วมใจแก้จน ผลงาน : แก้ปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย เมืองชุมแพ "บ้านที่มากกว่าบ้าน บ้านที่ชุมชนร่วมสร้าง" #ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น