พม. จับมือเครือข่าย หนุนโครงการ "Upcycling Plastic House เพื่อความยั่งยืนและเท่าเทียม" ช่วยกลุ่มเปราะบางในสังคม - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

พม. จับมือเครือข่าย หนุนโครงการ "Upcycling Plastic House เพื่อความยั่งยืนและเท่าเทียม" ช่วยกลุ่มเปราะบางในสังคม


เมื่อวันที่  26 เม.ย. 66 เวลา 09.30 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดโครงการ "Upcycling Plastic House เพื่อความยั่งยืนและเท่าเทียม" โดยมี พญ. พรรณพิมล วิปุลากร นายกสมาคมสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ กล่าวรายงาน พร้อมทั้งนายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และผู้บริหารจากภาคธุรกิจเอกชน ได้แก่ บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย และบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย เข้าร่วม ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ฯ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ


นายอนุกูล กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญด้านการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนสำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งกลุ่มเปราะบาง นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพที่ดีอย่างมั่นคง ด้วยการสร้างโอกาสและยกระดับการคุ้มครองทางสังคมสำหรับคนทุกช่วงวัย และพัฒนาทุนทางสังคม สร้างการมีส่วนร่วม สู่การเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน ซึ่งวันนี้ ตนได้มาเปิดโครงการ "Upcycling Plastic House เพื่อความยั่งยืนและเท่าเทียม" เป็นบ้านจากวัสดุรึไซเคิล สำหรับสตรีผู้มีความพิการทางการเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ภายในสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ฯ ซึ่งเกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้ การบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วในรูปแบบรึไซเคิลและอัพไซเคิล ได้แก่ อิฐบล็อกทำจากขี้เถ้าและพลาสติกที่ใช้แล้ว ประตูบ้านผลิตจากซองซาเช่ ซึ่งเป็นซองสินค้าของบริษัท พีแอนด์จี ประเทศไทย ฝาบ้าน ฝ้าหลังคา (ภายนอก) และหลังคาบ้าน ผลิตจากกล่องนม UHT ที่ใช้งานแล้ว อีกทั้งนำเทคโนโลยีมาใช้สร้างเป็นบ้านพักอาศัยแบบ Universal Design ที่เหมาะกับคนพิการ นับเป็นการต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพลาสติกใช้แล้วอย่างคุ้มค่า และยังเป็นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตด้านการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนและเท่าเทียม ซึ่งโครงการนี้ ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ บริษัท พีแอนด์จี ประเทศไทย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย


พญ.พรรณพิมล กล่าวต่อไปว่า สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินการสาธารณกุศลให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤตชีวิต โดยเปิดบ้านพักฉุกเฉินดำเนินงานมากว่า 40 ปี เพื่อเป็นที่พักพิงสำหรับผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาต่างๆ ปัจจุบัน มีผู้หญิงและเด็กที่เดือดร้อนพักอาศัย โดยเฉลี่ย 40 คนต่อวัน ซึ่งสมาคมฯได้ร่วมทำงานและประสานงานกับหน่วยงานสหวิชาชีพ รวมถึงกระทรวง พม. มาโดยตลอด โดยพบผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาความรุนแรงต่างๆ มีภาวะความพิการ และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ทั้งนี้ จึงมีความจำเป็นต้องมีการจัดที่พักอาศัยที่เอื้อหรืออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ประสบปัญหากลุ่มดังกล่าวนายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม. ขอขอบคุณทุกภาคีเครือข่ายที่ได้ร่วมมือกันจัดทำโครงการนี้ ถือเป็นพลังในการขับเคลื่อนที่สร้างผลลัพธ์เชิงบวกที่ยิ่งใหญ่ต่อชุมชนและสังคม ซึ่งศูนย์พักคอยสำหรับผู้พิการที่สร้างขึ้นในปีนี้ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ฯ จะรับหน้าที่เป็นผู้ดูแล และจัดหาผู้อยู่อาศัยให้เหมาะสม แลหวังว่า โครงการนี้จะเป็นโครงการนำร่องในการเพิ่มมูลค่าให้กับพลาสติกที่ใช้แล้ว โดยผ่านการคัดแยกที่ถูกต้อง เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ และสร้างสรรค์วัสดุใหม่ที่เป็นประโยชน์กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงขยายผลไปยังสู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น