พก. จับมือ ETDA อบรมการใช้อินเทอร์เน็ต DIGITAL CITIZEN เสริมคลังความรู้โลกดิจิทัลให้คนพิการ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2566

พก. จับมือ ETDA อบรมการใช้อินเทอร์เน็ต DIGITAL CITIZEN เสริมคลังความรู้โลกดิจิทัลให้คนพิการ


เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 66 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) จังหวัดนนทบุรี อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางสาวสนธยา บุณยภูษิต รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดการอบรมสร้างความตระหนักรู้ ในการใช้อินเทอร์เน็ต DIGITAL CITIZEN กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ในการเตรียมความพร้อม และยกระดับในการพัฒนาทักษะให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ในด้าน Digital Skill โดยการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต (EDC) สำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัด พก. เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้เข้าใจความหลากหลายของข้อมูลบนโลกดิจิทัลการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเตอร์เน็ต ในการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ ให้มีความรู้เท่าทันรวมถึงความตระหนักในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ และก่อให้เกิดประโยชน์ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสม สำหรับกลุ่มคนพิการเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ต่อไป โดยได้เริ่มปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมและผ่านการอบรมทั้งในระบบ Onsite และ Online แล้วจำนวนทั้งสิ้น 282 คนสำหรับในวันนี้เป็นการฝึกอบรม Onsite ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) จังหวัดนนทบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในทักษะตามหลักสูตร ETDA Digital Citizen (EDC) ใน 5 ด้าน ได้แก่ 1. อัตลักษณ์ดิจิทัล (Digital Identify) 2. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม (Digital Use) 3. การจัดการความ ปลอดภัยในโลกดิจิทัล (Digital Security) 4. การรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy) และ 5. การสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication) โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด พก. จากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ และศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำนวน 10 แห่ง รวมจำนวน 70 คน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร จาก ETDA ร่วมอบรมให้ความรู้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น