พม. สานพลังเครือข่าย ช่วยกลุ่มเปราะบาง จัดคาราวานครอบครัวไทย ปันสุขสูงวัยและคนพิการ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566

พม. สานพลังเครือข่าย ช่วยกลุ่มเปราะบาง จัดคาราวานครอบครัวไทย ปันสุขสูงวัยและคนพิการ


เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 66 เวลา 09.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) ลงพื้นที่จังหวัดนครนายก เพื่อเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลสาริกา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนกิจกรรมและบริการที่เหมาะสมครอบคลุมในทุกมิติทั้งด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม สำหรับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและคนทุกวัยในพื้นที่ อีกทั้งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุ และเป็นศูนย์ส่งเสริมอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ศูนย์ถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ และศูนย์ข้อมูลผู้สูงอายุในพื้นที่ จากนั้น เดินทางไปลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อมอบประกาศเกียรติคุณองค์กรที่สนับสนุนงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ตามโครงการ “คาราวานครอบครัวไทย ปันสุขสูงวัยและคนพิการ” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมแบ่งปันในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ และคนพิการ ให้ได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี


นายอนุกูล กล่าวว่า กระทรวง พม. มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนงานดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครอง รวมถึงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายผู้ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเปราะบาง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมั่นคง สำหรับปี 2566 กระทรวง พม. ได้ขับเคลื่อน 7 นโยบายสำคัญ (Flagship Projects) ซึ่งรวมถึงการสานพลังเครือข่ายเพื่อเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาสังคม โดยส่งเสริม สนับสนุน และรณรงค์ให้หน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ในทุกจัดหวัดสร้างเครือข่ายการทำงานที่เข้มแข็งอย่างบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ ด้วยการจัดกิจกรรม“คาราวานครอบครัวไทย ปันสุขสูงวัยและคนพิการ”

สำหรับจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 8 เมษายน ที่ผ่านมา มีการจัดกิจกรรม “คาราวานครอบครัวไทย ปันสุขสูงวัยและคนพิการ” ในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ปราจีนบุรี ซึ่งมีการรับมอบสิ่งของบริจาคจากสถานประกอบการ รวมมูลค่า 215,042 บาท ได้แก่ รถเข็นคนพิการ ไม้เท้า แว่นตา ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับสำหรับผู้สูงอายุ และถุงยังชีพ อีกทั้งมีการปล่อยขบวนรถเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุในชุมชน

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้ จึงมีการจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณองค์กรที่สนับสนุนงานของกระทรวง พม. ตามโครงการ “คาราวานครอบครัวไทย ปันสุขสูงวัยและคนพิการ” สำหรับ 4 องค์กร ได้แก่ บริษัทสหมิเตอร์ จำกัด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ปราจีนบุรี และภาควิชาการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ทั้งนี้ ขอขอบคุณหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ที่เป็นกลไกหลักในการดำเนินงานจัดกิจกรรมฯ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันบูรณาการความร่วมมือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายอาสาสมัคร โดยเฉพาะอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในการร่วมกันค้นหากลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมฯ อีกทั้งภาคธุรกิจเอกชนในการมีส่วนร่วมแบ่งปันให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ และคนพิการ ซึ่งทั้งหมดเป็นความร่วมมือในการสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน #ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad