ปลัด พม. นำทีม ลงพื้นที่ จ.สงขลา เสริมพลังทางเศรษฐกิจแก่คนตาบอด สร้างโอกาสทางอาชีพแก่เด็ก เยาวชน...D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2566

ปลัด พม. นำทีม ลงพื้นที่ จ.สงขลา เสริมพลังทางเศรษฐกิจแก่คนตาบอด สร้างโอกาสทางอาชีพแก่เด็ก เยาวชน...D


เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 66 เวลา 09.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเรื่อง การเสริมพลังทางเศรษฐกิจแก่คนตาบอดสู่การเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากระแสหลักอย่างสร้างสรรค์ เท่าเทียม และเป็นธรรมถ้วนหน้า และสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่ 26 โดยมี นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน และนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ บรรยายพิเศษเรื่อง การเสริมพลังให้แก่ประชาชน สู่การเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาไปด้วยกันอย่างสร้างสรรค์ ครอบคลุม และยั่งยืน ในสังคมประชาธิปไตยที่ก้าวหน้า เสรี และเป็นธรรมสำหรับทุกคน ทั้งนี้ มีคนพิการทางการเห็นและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 800 คน เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 500 คน ผ่านระบบออนไลน์


นายอนุกูล กล่าวว่า สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญเป็นประจำทุกปี ซึ่งเรียกว่า สมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ สำหรับปี 2566 ได้กำหนดจัดสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 22 – 26 เมษายน 2566 ที่จังหวัดสงขลา และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online Conference) เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนตาบอดจากทั่วประเทศให้มากที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการเสริมพลังทางเศรษฐกิจแก่คนตาบอดให้เป็นผู้ร่วมพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ เท่าเทียม และเป็นธรรมถ้วนหน้า อีกทั้งเป็นพลังในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย การประชุม ASEAN Community Blind Forum ครั้งที่ 11 การสัมมนา การฝึกอบรม และการประชุมเชิงปฏิบัติการต่าง ๆ อาทิ ดนตรี การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยี เป็นต้น นิทรรศการเกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิ โอกาส และความเท่าเทียมในการดำรงชีวิตของคนตาบอดในสังคม การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากคนตาบอดทั่วประเทศ


นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า สมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ประจำปี 2566 ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวง พม. โดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ซึ่งตนขอชื่นชมสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับคนตาบอด และทำให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงช่วยหาทางออกร่วมกันในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ตนได้เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านอาชีพเพื่อการพัฒนาคนและสังคมอย่างมีคุณภาพ กิจกรรมที่ 3.1 อบรมเตรียมความพร้อมและชี้แจงแนวทางวัตถุประสงค์โครงการ ประจำปี 2566 จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา กระทรวง พม. ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดสงขลาได้เพิ่มประสบการณ์การทำงานในอาชีพที่สนใจ และเป็นช่องทางในการสร้างโอกาสในการค้นหาตนเองของเด็กและเยาวชนก่อนการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

อีกทั้งช่วยเพิ่มรายได้ในครัวเรือน วันนี้ เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อปฐมนิเทศเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ก่อนเข้าฝึกปฏิบัติงาน โดยเป็นเด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบาง อายุ 15 – 25 ปี จำนวน 120 คน ฝึกงานเป็นระยะเวลา 30 วัน และได้รับค่าตอบแทนวันละ 200 บาท ทั้งนี้ การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลาได้มีโอกาสเข้าร่วม “โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านอาชีพเพื่อการพัฒนาคนและสังคมอย่างมีคุณภาพ” กิจกรรมที่ 3 เรียนรู้อาชีพทางเลือกเพื่อเสริมรายได้ครัวเรือนเปราะบาง นับเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพตนเอง และมีโอกาสในการค้นหาตนเองก่อนการตัดสินใจศึกษาต่อ หรือการเลือกอาชีพที่ตนเองสนใจต่อไป #ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น