พม. จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566

พม. จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565


เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 66 เวลา 10.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ


นายจุติ กล่าวว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ครั้งที่ 1/2566 มีมติเห็นชอบรูปแบบการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566 ในระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าและจังหวัด โดยให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้พิจารณารูปแบบการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ในสังกัดตามความเหมาะสม วันนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จึงได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จำนวน 11 ราย เพื่อเป็นเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย1) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สป.พม.) ได้แก่ 1.1) นางสาวนพรัตน์ กอวัฒนากุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 และ 1.2) นางสาววันดี ตรียศสิน นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติ ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (ชาย) จังหวัดปทุมธานี กองต่อต้านการค้ามนุษย์

2) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ได้แก่ 2.1) นางอนงค์นาฏ เมธีกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และ 2.2) นายชุมพร ฌานอนันต์ พนักงานการเกษตร ระดับ ส 4 ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

3) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ได้แก่ 3.1) นางสาวพัชรี ศุภดิษฐ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ และ 3.2) นายอนันต์ วัดแช่มช่างไฟฟ้า ช 4 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดชลบุรี4) กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ได้แก่ 4.1) นางศิริรัตน์ กาญจน์กำธร ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม และ 4.2) นางสุนันท์ กรรณาริก พนักงานธุรการ ส 4 สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี
5) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้แก่ 5.1) นางสาวสิริณัฏฐ์ อ่อนไสว นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ และ 5.2) นายอาทิตย์ ปัญญาวงค์ พนักงานการเงินและบัญชี ส 4 กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ

6)กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ได้แก่ นางดวงพร จันทร์เต็มดวง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านบางละมุงนายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลมอบรางวัลเกียรติยศนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งท่านได้ตัดสินใจเลือกชีวิตมาเป็นข้าราชการ ต้องเป็นชีวิตที่เสียสละ เพราะว่าท่านได้เลือกแล้วว่าเงินไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต เกียรติยศ ความสุขในการทำหน้าที่เป็นสิ่งที่มีความสุขกว่า โดยเฉพาะการทำงานที่กระทรวง พม. เป็นกระทรวงที่ช่วยคนที่มีทุกข์ คนที่ไม่มีโอกาส ให้ได้มีโอกาส ให้คลายทุกข์ อาจจะไม่พ้นทุกข์ ซึ่งสิ่งที่ท่านทำนั้นนอกเหนือไปกว่าหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ในโอกาสนี้ ขอชื่นชมข้าราชการพลเรือนดีเด่นทั้ง 11 ท่าน ที่มีความอดทน และต้องทำงานท่ามกลางความเสี่ยง กฎระเบียบที่มีมากขึ้นทุกวัน และต้องบริการในเชิงรุก ฉะนั้น สิ่งที่ท่านเสียสละ อดทน นับเป็นสิ่งที่น่าเคารพนับถือและให้เกียรติเป็นอย่างยิ่ง ความรักชาติ ความสื่อสัตย์สุจริต ความรักงานในสิ่งที่ทำ ถึงแม้เป็นงานที่ปิดทองหลังพระ แต่ยังมีคนเห็น และเชื่อว่าการเป็นข้าราชการนั้นสามารถสร้าง ส่งเสริม และพัฒนาสังคมประเทศไทยให้เข้มแข็งยั่งยืนได้ต่อไป #ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad