พม. เปิดตัว 7 Flagship Projects พร้อมจับมือ Lazada หนุนกลุ่มเปราะบางยกระดับคุณภาพชีวิต - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2566

พม. เปิดตัว 7 Flagship Projects พร้อมจับมือ Lazada หนุนกลุ่มเปราะบางยกระดับคุณภาพชีวิตเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 66 เวลา 08.30 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการโครงการสําคัญ (Flagship Projects) พร้อมทั้งพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อส่งเสริมอาชีพกลุ่มเปราะบาง ระหว่าง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับ บริษัท ลาซาด้า จํากัด โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. เข้าร่วม ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ


นายอนุกูล กล่าวว่า กระทรวง พม. ในฐานะหน่วยงานหลักของภาครัฐในการขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคม เพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประชาชน เข้าถึงโอกาส และการคุ้มครองทางสังคม มีความมั่นคงในชีวิต” โดยมีประเด็นการขับเคลื่อนสาคัญ 4 ประเด็น ได้แก่ 1. พัฒนาศักยภาพคน และสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวอย่างยั่งยืน 2. สร้างโอกาสและยกระดับการคุ้มครองทางสังคมสำหรับคนทุกช่วงวัย 3. พัฒนาทุนทางสังคม สร้างการมีส่วนร่วม เสริมเศรษฐกิจฐานราก สู่การเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน และ 4. มุ่งพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะ และผลสัมฤทธิ์สูง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
ทั้งนี้ กระทรวง พม. จึงได้ดำเนินโครงการสำคัญ คือ Flagship Projects ด้วยการคัดเลือกและยกระดับการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานในกระทรวง พม. โดยให้ความสำคัญกับ “การยกระดับ ปรับ พม. มุ่งสู่ความเป็นเลิศ” และให้ความสำคัญกับคน องค์กร เครือข่าย และงาน พม. ซึ่งเป็นการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย 7 โครงการสำคัญ ได้แก่ 1. โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง 2. โครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย 3. โครงการสร้างโอกาส สร้างงาน และสร้างรายได้ฯ 4. โครงการสังคมไทยไร้ความรุนแรง 5. โครงการสานพลังเครือข่ายเพื่อเป็นหุ้นส่วนฯ 6. โครงการยกระดับการคุ้มครองทางสังคม และ 7. โครงการ พม. NEXT (Nex Gen, Next Level) โดยมีวุตถุประสงค์เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคมที่ท้าทาย และให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยในขณะนี้ ทุกฝ่ายได้เดินหน้าขับเคลื่อนงานอย่างเต็มที่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศเพราะประชาชนจะได้รับประโยชน์สูงสุดนายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ กระทรวง พม. มีความร่วมมือกับบริษัท ลาซาด้า จำกัด ด้านการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเปราะบาง ซึ่งเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนการพัฒนาสังคมที่สำคัญในการสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง วันนี้ จึงมีการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อส่งเสริมอาชีพกลุ่มเปราะบาง โดย บริษัท ลาซาด้า จํากัด จะเข้ามาช่วยสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางด้านการประกอบอาชีพ เพิ่มองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีคณะที่ปรึกษาให้คําแนะนํา เสริมสร้างทักษะ และพัฒนาผู้ประกอบการให้เข้าถึงตลาดจำหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ออนไลน์ของลาซาด้า รวมถึงการช่วยเหลือในด้านการตลาด เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของลาซาด้า และเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายเปิดร้านค้าบนลาซาด้า เพื่อให้กลุ่มเปราะบางสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง #ข่าวพม #พม24ชม #ช่วย24ชั่วโมง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad