จิตอาสาวุฒิสภาจัดกิจกรรม “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ครั้งที่ 24 เนื่องในโอกาสวันปิยะมหาราช 23 ตค. 64 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564

จิตอาสาวุฒิสภาจัดกิจกรรม “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ครั้งที่ 24 เนื่องในโอกาสวันปิยะมหาราช 23 ตค. 64


เมื่อวันที่ 20 ตค. 64 ณ วัดจันทรสโมสร เขตดุสิต กรุงเทพฯ คณะกรรมการดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม วุฒิสภา จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ครั้งที่ 24 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2564 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วย นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง และคณะสมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมกิจกรรม


โอกาสนี้ ประธานวุฒิสภา ได้นำสมาชิกวุฒิสภา ร่วมกันมอบอาหารกล่องปรุงสุก จำนวน 300 กล่อง และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 70 ชุด ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ชนิดเจล แอลกอฮอล์ชนิดน้ำ และเอกสารชุดความรู้การดูแลสุขภาพ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อมอบให้แก่ชุมชนวัดจันทรสโมสร พร้อมทั้งมอบชุดผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูปและแผ่นรองซึมซับให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน จำนวน 5 ราย


นอกจากนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาและประชาชนชุมชนวัดจันทรสโมสร ยังได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในการกวาดและขัดพื้นทำความสะอาดบริเวณลานวัดใกล้ท่าน้ำ และทาสีแผงกั้นเหล็กภายในวัด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และชุมชนมีความน่าอยู่อีกด้วย


กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ของวุฒิสภา ดำเนินการมาเป็นครั้งที่ 24 แล้วโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกวุฒิสภาได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ตลอดจนส่งเสริมให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะ ตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยเหลือและแบ่งปัน เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ


พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่และดำรงตนเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสืบไป ซึ่งตลอดรัชสมัยของพระองค์ ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วยทศพิธราชธรรม และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง เป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งจวบจนกาลปัจจุบันไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น