สทบ. เตรียมความพร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สอดรับกับนโยบาย Soft Power สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้สู่ชุมชน - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สทบ. เตรียมความพร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สอดรับกับนโยบาย Soft Power สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้สู่ชุมชน


โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ในเชิงรุกเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็นหน่วยงานสำคัญที่มีความใกล้ชิดประชาชน โดยได้ดำเนินการติดตามการขับเคลื่อนงานของกองทุนหมู่บ้าน รวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนและการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อมุ่งเน้นให้มีการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน มีการสร้างอาชีพเสริมให้กับสมาชิกกองทุน ทำให้สมาชิกทุกคนมีรายได้จากโครงการของ กทบ. และยังเตรียมความพร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สอดรับกับนโยบาย Soft Power 11 ด้าน ของรัฐบาล สทบ. จึงได้หยิบยกเอาของดี ของเด่น ผลิตภัณฑ์ชุมชนของแต่ละหมู่บ้านที่มีอยู่แล้ว มาพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อเตรียมความพร้อมสอดรับกับนโยบาย Soft Power ของรัฐบาลต่อไป
จากการลงพื้นที่ของ ดร.พรสรรค์ โรจนพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม
ของโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ในเชิงรุกเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจ เป็นการสื่อสารเพิ่มระดับการรับรู้ สร้างการจดจำ ประชาสัมพันธ์ พร้อมพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชน ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ เตรียมความพร้อมสู่ Soft Power ณ กองทุนหมู่บ้านคลองนาเกลือ หมู่ที่ 2 ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ  เป็นกองทุนหมู่บ้านที่มีแนวทางการดำเนินงานที่เด่นชัด


ทั้งนี้ภาคประชาชนบริหารจัดการเองคิดเอง โดยมีนายอภิศักดิ์ บุญแช่ม ประธานกองทุนหมู่บ้านคลองนาเกลือและสมาชิกร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ หยิบยกเอาของดี ของเด่น ที่มีอยู่แล้วในชุมชน มาทำให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เช่น ข้าวเกรียบปลาหมอเทศ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัย น่าสนใจ ขยายกลุ่มเป้าหมาย และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีขนมเปี้ยะไส้ลูกจาก กุ้งเหยียด และปูไข่ทะเล ปูเนื้อ น้ำลูกจาก เป็นต้น กองทุนหมู่บ้านคลองนาเกลือ หมู่ที่ 2 ยังมีจุดเด่นทางด้านการท่องเที่ยวชุมชนที่บริหารจัดการโดยคนในชุมชน จัดทำโปรแกรมท่องเที่ยวเป็นของตัวเอง ชมวิถีชีวิตคลองสรรพสามิต และชมหลักเขตที่ 28 ซึ่งแบ่งเขตจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดกรุงเทพมหานคร นับว่าเป็นไปตามนโยบาย Soft Power ของรัฐบาลด้านอาหารและด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในหมู่บ้านมีงานทำ มีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้อย่างทั่วถึง เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นเพื่อก่อให้เกิดการใช้จ่ายเงินหมุนเวียนจากการบริโภคภายในประเทศ ทำให้เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งอย่างยั่งยืนสทบ. จึงกำหนดแผนการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับกองทุนหมู่บ้านฯ พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ผ่านนโยบาย Soft Power 11 ด้าน ของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นการสร้างรายได้เข้าชุมชน สร้างรายได้ให้กับสมาชิก ไม่เพียงพัฒนาเฉพาะกองทุนหมู่บ้านมีผลประกอบการดี แต่ต้องทำให้กองทุนอื่นๆ มีการพัฒนาและมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย

พร้อมกันนี้ประธานกองทุนหมู่บ้านคลองนาเกลือยังได้นำคณะฯลงเรือท่องเที่ยวชมป่าจากและไหว้พระ,หลวงพ่อโต ณ วัดสาขลา ตั้งอยู่บริเวณริมปากแม่น้ำเจ้าพระยา ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ สมัยก่อนเรียกว่า “บ้านสาวกล้า” ที่เรียกว่า บ้านสาวกล้า เพราะสมัยสงคราม 9 ทัพ สตี เด็ก และคนชรา
ร่วมกันจับอาวุธ ต่อสู้กับพม่าอย่างกล้าหาญเพื่อปกป้องแหล่งเสบียงในยามที่ชายชาติทหารในหมู่บ้านต้องไปออกศึกสงคราม แล้วได้รับชัยชนะทำให้กองลาดตระเวนของพม่าต้องถอยทัพกลับไป

ตั้งแต่นั้นมาผู้คนจึงยกย่องและเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านสาวกล้า”แต่ได้เรียกเพี้ยนมา จนกลายมาเป็น “บ้านสาขลา” ชุมชนบ้านสาขลาแห่งนี้เป็นหมู่บ้านของชาวประมงเก่าแก่ริมปากอ่าวไทยแห่งสมุทรปราการ
ที่มีร่องรองของประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยหรืออยุธยาตอนต้น โดยวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่นี่นั้นก็แสนจะเรียบง่ายและมีเสน่ห์ เป็นวิถีชีวิตที่ชาวกรุงส่วนใหญ่โหยหาอย่างมาก 

ได้เยี่ยมชมกิจกรรมสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ ก่อนเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วงแหวนอุตสาหกรรม ณ สวนสุขภาพลัดโพธิ์ ตามโครงการพระราชดำริ สะพานภูมิพล ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ แหล่งท่องเที่ยวอันมีความต่อเนื่องกันในพื้นที่ คลองบางกะเจ้าและคลองลัดโพธิ์ อ.พระประแดง แหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่เป็นที่รู้จักด้วยเช่นกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น