สทบ. พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากผ่านกองทุนหมู่บ้าน เตรียมความพร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สอดรับกับนโยบาย Soft Power - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สทบ. พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากผ่านกองทุนหมู่บ้าน เตรียมความพร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สอดรับกับนโยบาย Soft Power


ผลของการผลักดันลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ถือเป็นหน่วยงานสำคัญที่มีความใกล้ชิดประชาชน จึงหยิบยกเอาของดี ของเด่น ผลิตภัณฑ์ชุมชนของแต่ละหมู่บ้านที่มีอยู่แล้ว มาพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อเตรียมความพร้อมกับนโยบาย Soft Power ของรัฐบาล เพื่อเป็นการสร้างอาชีพเสริมให้กับสมาชิกกองทุน ทำให้สมาชิกทุกคนมีรายได้จากโครงการของ กทบ. ทั้งเรื่องของผลิตภัณฑ์ชุมชนและการท่องเที่ยวชุมชน

สำหรับการลงพื้นที่ของ ดร. พรสรรค์ โรจนพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม ของโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ในเชิงรุกเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจ  ณ กองทุนหมู่บ้านสหกรณ์ 1 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสื่อสารเพิ่มระดับการรับรู้ สร้างการจดจำ ประชาสัมพันธ์ พร้อมพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชน ให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Soft Power ในด้านอาหาร สมาชิกกองทุนหมู่บ้านสหกรณ์ 1 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเกลือ ขายเกลือ เป็นอาชีพเก่าแก่ของคนในพื้นที่ ซึ่งนายเลอพงษ์ จั่นทอง ประธานกองทุนหมู่บ้านสหกรณ์ 1 และสมาชิก ได้ร่วมกันนำผลผลิตที่ได้จากเกลือมาต่อยอดแปรรูปเป็นเกลือสปาขัดผิว ทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้เข้ามามีส่วนร่วมในการต่อยอด พัฒนาผลิตภัณฑ์จากเกลือ เช่น เกลือสมุนไพรขัดผิว เกลือสปาแช่เท้า เกลืออโรมา และยกระดับผลิตภัณฑ์ โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัย น่าสนใจ ขยายกลุ่มเป้าหมาย และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในหมู่บ้านมีงานทำ มีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้อย่างทั่วถึง เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นเพื่อก่อให้เกิดการใช้จ่ายเงินหมุนเวียนจากการบริโภคภายในประเทศ ทำให้เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

สทบ. จึงกำหนดแผนการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับกองทุนหมู่บ้านฯ พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพสูงขึ้น ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ผ่านนโยบาย Soft Power 11 ด้าน โดยมุ่งเน้นการสร้างรายได้เข้าชุมชน สร้างรายได้ให้กับสมาชิก ไม่ใช่กองทุนหมู่บ้านมีผลประกอบการดี มีรายได้เพียงองค์กรเดียว แต่ต้องทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มไปด้วยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น