“วราวุธ” รมว.พม. นำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ย้ำใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ให้คุ้มค่า ยึดประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก...S - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566

“วราวุธ” รมว.พม. นำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ย้ำใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ให้คุ้มค่า ยึดประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก...S


เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 66 เวลา 09.30 น. นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) นำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จากนั้น รับฟังคำแถลงมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์กร โดยหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ

นายวราวุธ กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติ (UN) และประเทศต่างๆ ทั่วโลก ได้ร่วมกันจัดทำอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption - UNCAC 2003) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 และได้ประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็น "วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล" (International Anti - Corruption Day) โดยได้กำหนดประเด็นความร่วมมือที่สำคัญของรัฐภาคี 3 ประการ ประกอบด้วย 1. ด้านมาตรการเชิงป้องกัน ทุกประเทศต้องมุ่งป้องกันปัญหาคอร์รัปชันเป็นอันดับแรก 2. ด้านการบัญญัติความผิดทางอาญา  ทุกประเทศต้องถือว่าการคอร์รัปชันทุกรูปแบบคืออาชญากรรม และ 3. ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ  โดยทุกประเทศต้องให้ความร่วมมือในการทำให้อนุสัญญามีผลในทางปฏิบัติได้จริง


นายวราวุธ กล่าวต่อไปว่า กระทรวง พม. ในฐานะหน่วยงานหลักของภาครัฐที่มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างมั่นคงสำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ด้วยการจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี วันนี้ จึงได้จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล เพื่อให้คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. ได้แสดงเจตนารมณ์มุ่งมั่นในการขจัดปัญหาการทุจริต รวมทั้งสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 


ทั้งนี้ ตนได้ทำหน้าที่นำบุคลากรของกระทรวง พม. ให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี เป็นแบบอย่างด้านความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน เสริมสร้างคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ เสียสละ ยึดหลักกฎหมาย หนักแน่น เที่ยงตรง มีเกียรติ และศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ กล้ายืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้อง ไม่คดโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง จะปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ


นายวราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามนโยบายที่ได้มอบให้กับทุกหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวง พม. ซึ่งกำชับตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทำงาน คือ ให้ยึดถือประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักในการแก้ไขปัญหา และการทำงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพราะท้ายที่สุด ผลประโยชน์ทั้งหมดจะไปตกอยู่ที่ประชาชน และที่ขาดไม่ได้คือต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนของกระทรวง พม. ที่ทำงานกันอย่างเต็มที่ แม้ว่าบางครั้ง การทำงานด้วยความโปร่งใสอาจจะต้องมีการทำงานหลายขั้นตอนมากยิ่งขึ้นตามระเบียบทางราชการ แต่เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน นอกจากนี้ ตนได้ย้ำกับผู้บริหารกระทรวง พม. ทุกท่าน ว่า เงินทุกบาททุกสตางค์นั้นมาจากภาษีของประชาชน จึงต้องใช้ให้คุ้มค่า และที่สำคัญต้องตอบโจทย์ของการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ต้องใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 

#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #ศรส #สวัสดิการสังคม #ทุกช่วงวัย #พม #พมไม่ทนต่อการทุจริต #zerotolerance #ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต #วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad