'วราวุธ' รมว.พม. ร่วมประชุม คกก.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม “ด้วยสวัสดิการโดยรัฐ”...S - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566

'วราวุธ' รมว.พม. ร่วมประชุม คกก.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม “ด้วยสวัสดิการโดยรัฐ”...S


เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม  2566 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีนายอนันต์ ดนตรี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรรมการฯ จากผู้แทนทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาลนายวราวุธ กล่าวว่า วันนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและให้ความเห็นชอบข้อเสนอเชิงนโยบาย 2 เรื่องสำคัญ คือ 1) ข้อเสนอ “การพัฒนาหลักประกันบริการทางสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน” ที่ให้ความสำคัญกับการเพิ่มเติมหลักประกันทางสังคมให้กลุ่มเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ วัยแรงงาน และสวัสดิการสำหรับครอบครัว ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยที่ประชุมมีมติให้เสนอ ครม. เห็นชอบ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับดำเนินการต่อไป และ 2) ข้อเสนอ “แนวทางการปฏิบัติงานขององค์การอาสาสมัครที่ดี” ที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครในประเทศไทย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลสำหรับอาสาสมัครเพื่อการพัฒนา (The Global Standard for Volunteering for Development) และสามารถสร้างงานอาสาสมัครให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยที่ประชุมมีมติมอบหมายให้กระทรวง พม. วิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ประสานองค์กรอาสาสมัครแห่งชาติ ดำเนินการขับเคลื่อนแนวทางดังกล่าว
นายวราวุธ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการปรับปรุงข้อกฎหมาย ในส่วนของข้อกำหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำขอและการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์/องค์กรสวัสดิการชุมชน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการยื่นคำขอรับรององค์กรเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน ให้เกิดความคล่องตัว มีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการยื่นคำขอ และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 รวมทั้งมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น
นายวราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงาน ร่วมมือกันขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติที่ประชุม เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภา ที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม “ด้วยสวัสดิการโดยรัฐ”#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #ศรส #พม #สวัสดิการสังคม #พส #ครม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad