"วราวุธ" รมว.พม. เปิดงานวันคนพิการสากล จ.สุพรรณบุรี หนุนทุกภาคส่วนสร้าง “สังคมแห่งโอกาส”...S - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566

"วราวุธ" รมว.พม. เปิดงานวันคนพิการสากล จ.สุพรรณบุรี หนุนทุกภาคส่วนสร้าง “สังคมแห่งโอกาส”...S


เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 66 เวลา 10.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากล จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2566 พร้อมแสดงเจตนารมณ์เชิงสัญลักษณ์การบูรณาการการจัดสวัสดิการเพื่อคนพิการจังหวัดสุพรรณบุรี และเป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา โดยกลุ่มบริษัทหลักเมือง ให้กับนักเรียนที่ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และบุตรของพนักงานกลุ่มบริษัทหลักเมือง จำนวน 222 คน โดยมี นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และนายสรชัด สุจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งผู้แทนหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เข้าร่วมงาน ณ สถานีบริการน้ำมัน บริษัทหลักเมืองถาวรพาณิชย์ จำกัด (เลี่ยงเมืองปลาใหญ่) ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
นายวราวุธ กล่าวว่า ด้วยองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล โดยปี 2566 ได้กำหนดประเด็นหลัก คือ “รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพลิกฟื้นและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับคนพิการ เพื่อคนพิการโดยคนพิการ” เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการรวมพลังกันขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคนพิการให้เป็นโลกที่น่าอยู่และมีความเป็นธรรมยิ่งขึ้น สำหรับจังหวัดสุพรรณบุรี มีคนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 24,714 คน คิดเป็นร้อยละ 2.98 ของประชากรจังหวัดสุพรรณบุรี และในจำนวนนี้มีคนพิการที่เป็นผู้สูงอายุ จำนวน 14,801 คน คิดเป็นร้อยละ 59.89 ของคนพิการทั้งจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ จึงมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการตรียมความพร้อมเพื่อรองรับแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของคนพิการในอนาคต รวมถึงความช่วยเหลือตามประเภทความพิการ ให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้โดยสะดวกและรวดเร็ว ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบบริการคนพิการควบคู่ไปกับการสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและเกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนพิการและคนทั่วไปอย่างเข้าใจ ส่งผลให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตอิสระได้ มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์มีความเสมอภาค และมีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเต็มที่ นำไปสู่ “สังคมแห่งโอกาส”

นายวราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้ งานวันคนพิการสากล จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2566 เป็นการจัดงานให้กับคนพิการ ซึ่งมีการยกย่องเชิดชูเกียรติคนพิการและเครือข่ายคนพิการที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม ด้วยการมอบใบประกาศเกียรติคุณคนพิการต้นแบบ จำนวน 4 คน ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ดีเด่น จำนวน 3 แห่ง และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานวันคนพิการสากล จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2566 จำนวน 80 คน นอกจากนี้ มีการมอบความช่วยเหลือต่างๆ ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เงินสนับสนุนในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 25 หลังคาเรือน รถเข็นสำหรับคนพิการ จำนวน 10 คัน และรถโยกสำหรับคนพิการ จำนวน 30 คัน อีกทั้ง มีการรับมอบเงินสนับสนุนแก่ศูนย์พักพิงสุนัขจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 1 เงินสนับสนุนแก่เหล่ากาชาด จังหวัดสุพรรณบุรี เงินสนับสนุนแก่โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช เงินสนับสนุนแก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 และเงินสนับสนุนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #ศรส #พม #วันคนพิการสากล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad