จิตอาสาฯ แก้ปัญหาผักตบชวาในเจ้าพระยา ณ สวนหลวงพระราม8 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

จิตอาสาฯ แก้ปัญหาผักตบชวาในเจ้าพระยา ณ สวนหลวงพระราม8

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและพี่น้องคนไทย มีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง และรู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาสืบสานและขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที


เมื่อวันที่ 13 ก.ย.64 เวลา 08.00 น. พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสา“ ร่วมแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตบางพลัด กรมเจ้าท่า กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน รวมจำนวน 200 คน ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 สวนหลวงพระราม 8 (สะพานพระราม 8) เขตบางพลัด โดยแบ่งพื้นที่ดำเนินการเป็น 4 โซน ประกอบด้วย โซนที่ 1 สะพานพระราม 7 ขึ้นไปทางจังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี ดำเนินการโดยกรมเจ้าท่า จัดเตรียมเรือพร้อมเจ้าหน้าที่และดำเนินการติดตั้งทุ่นดักขยะ โซนที่ 2 สะพานพระราม 7 ถึงสะพานพระราม 8 ดำเนินการโดยสำนักสิ่งแวดล้อม จัดเตรียมเรือเก็บขยะ จำนวน 15 ลำ เรือลำเลียงและขนวัชพืช จำนวน 2 ลำ เจ้าหน้าที่ จำนวน 50 คน โซนที่ 3 สะพานพระราม 8 ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ดำเนินการโดยสำนักการระบายน้ำ จัดเตรียมเรือเก็บขยะ จำนวน 20 ลำ เจ้าหน้าที่ จำนวน 70 คน และโซนที่ 4 สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าถึงสะพานพระราม 9 ดำเนินการโดยสำนักสิ่งแวดล้อม จัดเตรียมเรือเก็บขยะ จำนวน 15 ลำ เรือลำเลียงและขนวัชพืช จำนวน 2 ลำ เจ้าหน้าที่ จำนวน 50 คน


ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝนของทุกปีในแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองสาขาต่างๆ จะมีวัชพืชและผักตบชวาลอยน้ำมา เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ กีดขวางการสัญจรทางน้ำและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค กรุงเทพมหานครจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมเจ้าท่า กรมชลประทาน ทำการจัดเก็บผักตบชวาในแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเปิดทางน้ำไหล และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกทม. จะดำเนินการจัดเก็บอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝน


สำหรับสถิติการจัดเก็บวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา ปี 2562 สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. จัดเก็บได้ 5,096.12 ตัน แบ่งเป็น วัชพืช 4,586.51ตัน ขยะบ้าน 254.81 ตัน เศษไม้ 152.88 ตัน โฟม 101.92 ตัน ปี 2563 จัดเก็บได้ 3,233.51 ตัน แบ่งเป็น วัชพืช 2,651.48 ตัน ขยะบ้าน 258.68 ตัน เศษไม้ 226.35 ตัน โฟม 97.01 ตัน ปี 2564 ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคมจัดเก็บได้ 3,612.40 ตัน แบ่งเป็น วัชพืช 3,562.19 ตัน ขยะบ้าน 24.56 ตัน พลาสติก 25.65 ตัน
————

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น