กรม สบส. ร่วม 7 หน่วยงาน มอบประกาศนียบัตรและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ อสต. - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564

กรม สบส. ร่วม 7 หน่วยงาน มอบประกาศนียบัตรและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ อสต.


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วม 7 หน่วยงานภายใต้ความร่วมมือข้อตกลง มอบประกาศนียบัตรและเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจ อสต. แกนนำสุขภาพคนสำคัญ ผู้ร่วมเฝ้าระวัง ป้องกัน และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด 19 จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการป้องกันโรคในกลุ่มแรงงานต่างด้าว

วันนี้ (27 กันยายน 2564) ณ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรม สบส. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) ผู้สำเร็จหลักสูตรฝึกอบรม อสต. 2021 และมอบเกียรติบัตรสำหรับ อสต./ทีมพี่เลี่ยงสนับสนุน อสต.
ที่มีผลงานดีเด่น และโรงงาน สถานประกอบการที่สนับสนุนการพัฒนา อสต. โดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายแพทย์ธเรศฯ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตั้งแต่ระลอกแรกจนถึงปัจจุบัน อสต.นับเป็นกำลังสำคัญที่ร่วมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมมิให้เกิดการระบาดของโรคโควิด 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก การที่จะควบคุมหรือจำกัดวงการระบาดของโรคโควิด 19 อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นจะต้องดึงพลังของ อสต.ซึ่งถือเป็นแกนนำสุขภาพที่มีความใกล้ชิดและไม่มีข้อจำกัดด้านภาษาในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ มาร่วมเป็นหู เป็นตา และถ่ายทอดความรู้ในการดูแลป้องกันโรคโควิด 19
ซึ่งกรม สบส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงร่วมกันพัฒนา อสต. ด้วยหลักสูตร (เร่งรัด) อสต. 2021 ให้แก่ แรงงานต่างด้าวในโรงงาน สถานประกอบการและชุมชน พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 198 คน
ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นมา ส่งผลให้ อสต.ออกปฏิบัติการเชิงรุกได้อย่างเข้มแข็ง มีการพูดคุย ให้คำแนะนำ ติดโปสเตอร์ แจกแผ่นพับ และการนำรถโมบายออกไปให้ความรู้แก่พี่น้องแรงงานข้ามชาติตามชุมชนต่างๆด้วยสื่อหลายภาษา จนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในกลุ่มแรงงานต่างด้าวหลายครอบครัวรู้จักใช้ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยขึ้น มีระยะห่างทางสังคมมากขึ้น และสวมหน้ากากเป็นประจำ มีการปฏิบัติตัวป้องกันเชื้อโควิด 19ขั้นสูงสุด นอกจากนี้ อสต. ยังมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง คัดกรองกลุ่มเสี่ยง สร้างวัคซีนใจให้คนในชุมชนรู้สึกปลอดภัย และให้โอกาส รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานสาธารณสุขในการตรวจหาเชื้อโควิด 19 เชิงรุก ร่วมปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนาม และร่วมดูแลแรงงานผู้ติดเชื้อที่แยกกักตัวที่หอพัก Home Isolation จนทำให้แรงงานข้ามชาติหายกลับมาใช้ชีวิตและทำงานได้ตามปกติในวิถีชีวิตใหม่

ดังนั้น เพื่อเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจแก่เหล่า อสต.ที่ผ่านการอบรม และมีผลงานโดดเด่น รวมถึง พี่เลี้ยงและสถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพ อสต. ให้เป็นผู้มีความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ เต็มพละกำลัง เต็มความสามารถ จนเกิดความสำเร็จในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว กรม สบส.จึงร่วมกับ 7 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ และมูลนิธิรักษ์ไทย จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และเกียรติบัตรในวันนี้ขึ้นนายแพทย์ธเรศฯ กล่าวต่อว่า สำหรับประกาศนียบัตร และเกียรติบัตรที่จะมอบในวันนี้ ประกอบด้วย1.การมอบประกาศนียบัตรแก่ อสต. ผู้สำเร็จหลักสูตร (เร่งรัด) อสต. 2021 จำนวน 113 คน 2.มอบเกียรติบัตร อสต.ที่มีผลงานเด่น จำนวน 3 คน และ 3.มอบเกียรติบัตรทีม อสต. ที่มีผลงานดีเด่นและเข้มแข็ง จำนวน 3 ทีม 4. มอบเกียรติบัตรทีมพี่เลี้ยง อสต.ที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 2 ราย และ 5. มอบเกียรติบัตรโรงงานสถานประกอบการที่สนับสนุน
การพัฒนา อสต. จำนวน 4 ราย ซึ่งหลังจากนี้กรม สบส.ร่วมกับหน่วยงานภายใต้ความร่วมมือ จะยังคงร่วมกันขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา อสต. ในโรงงาน สถานประกอบการและชุมชน เพื่อสร้างกำลังคนด้านสุขภาพเข้ามาช่วยในการส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นกำลังสำคัญในการเติมเต็มด้านการดูแลสุขภาพแก่ทุกช่วงวัยของแรงงานต่างด้าว ให้แรงงานต่างด้าวมีที่พึ่ง อันจะส่งผลต่อความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จนนำไปสู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจความมั่นคงของประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น