กทม. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงแก้ไขปัญหาความรุนแรงเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2564

กทม. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงแก้ไขปัญหาความรุนแรงเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว


(17 ก.ย.64) นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี และผู้แทนส่วนราชการภาคีเครือข่าย 28 หน่วยงาน ร่วมพิธีและลงนาม ผ่านระบบทางไกลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย 28 หน่วยงาน อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร ฯลฯ จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่มุ่งเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขยายการดำเนินงานด้านความรุนแรงให้ครอบคลุมการช่วยเหลือ และคุ้มครองสิทธิไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ให้มากยิ่งขึ้น


ทั้งนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานคร มีบทบาท ภารกิจ หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การประสานงานการให้บริการบำบัดรักษา ฟื้นฟู ทั้งด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรง ผู้กระทำ รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว รวมทั้งการป้องกัน แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การสนับสนุนกลไกในชุมชนให้มีการดำเนินงานป้องกัน ช่วยเหลือ ระงับเหตุ และเฝ้าระวังเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว การส่งเสริมสถานศึกษาในการให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องความรุนแรงในครอบครัวแก่นักเรียน ผู้ปกครองตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง การร่วมมือดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว การสนับสนุนการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวเพื่อพัฒนาระบบการป้องกัน ช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัวให้มีประสิทธิภาพ และความร่วมมือด้านอื่น ๆ ที่เห็นว่าเกิดประโยชน์ต่อผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรง ผู้กระทำ รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น