วธ.ประกาศผลคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวธ.ประจำปี 2564 มอบโล่รางวัล“วัฒนคุณาธร”จำนวน 381 รางวัล - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564

วธ.ประกาศผลคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวธ.ประจำปี 2564 มอบโล่รางวัล“วัฒนคุณาธร”จำนวน 381 รางวัล


วธ.ประกาศผลคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวธ.ประจำปี 2564 จำนวน 381 รางวัล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติมอบโล่รางวัล“วัฒนคุณาธร”แก่เด็กหรือเยาวชน บุคคล นิติบุคคลหรือคณะบุคคลร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง 3 ต.ค. 2564

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ได้น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา และต่อยอดมาเป็นแนวทางดำเนินงานในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมของชาติ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี นโยบายรัฐบาลและนโยบายของวธ.ในการนำวัฒนธรรมมาสร้างคนดี สร้างสังคมดี และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อเป็นฐานรากในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวธ. เด็กหรือเยาวชน บุคคล และนิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีผลงานส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและวธ.ในการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้หรือสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ดังนั้น วธ.จึงได้ทำการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวธ. และมอบรางวัล “วัฒนคุณาธร” ซึ่งวธ.ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ขณะนี้วธ.ได้คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวธ.ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการคัดเลือกมี 3 ประเภท จำนวนทั้งหมด 381 รางวัล ดังนี้ 1.ประเภทเด็กหรือเยาวชน 137 ราย/รูป เช่น ด.ช.รวินทร์ เกษแดงสกลวุฒิ จ.ชุมพร ด.ญ.กวีเนตร วิเศษ จ.จันทบุรี น.ส.นูร์อามีรา ปิยนรา จ.นราธิวาส น.ส.ปรางค์วลัย โศภารักษ์ จ.สมุทรปราการ นายธีรพงษ์ ผิวผ่อง จ.เชียงราย น.ส.สุรัมภา ลีวัฒนาโชค จ.กระบี่ นายชินวัฒน์ อรัญทม จ.ศรีสะเกษ 2. ประเภทบุคคล 120 ราย/รูป เช่น พระราชรัตนสุธี จ.พิษณุโลก พระครูไพจิตรธรรมภรณ์ จ.พะเยา นางนัยนา อังคุตรานนท์ จ.กาญจนบุรี ผศ.ชยารัฐ จุลสุคนธ์ จ.นครราชสีมา นายจตุพล ขวัญแสง จ.ยะลา และ 3.ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล 124 แห่งหรือคณะ เช่น โรงเรียนบุญนาค จ. เชียงราย สภาเด็กและเยาวชนตำบลเสาเภา จ.นครศรีธรรมราช วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา สภาวัฒนธรรมอำเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์ สมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่น จ.ขอนแก่น สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู ชุมชนคุณธรรม วัดมงคลนิมิตร จ.ภูเก็ต ทั้งนี้ วธ.ได้ประกาศผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวธ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งหมด 381 รางวัล ที่เว็บไซต์วธ. www.m-culture.go.th

นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า วธ.ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมต่อเด็กหรือเยาวชน บุคคล นิติบุคคล หรือคณะบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจะได้รับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม 3 ตุลาคม 2564 ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 19 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและความภาคภูมิใจให้แก่บุคคลและองค์กรภาคีเครือข่ายที่ได้ร่วมเป็นพลังสำคัญในการอนุรักษ์สืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น