พม. ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.จัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง Socwork Run ครั้งที่ 2 ชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ ร่วมสร้างสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

พม. ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.จัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง Socwork Run ครั้งที่ 2 ชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ ร่วมสร้างสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน


เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 67 เวลา 15.30 น. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ในฐานะนายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม Socwork Run ครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ร่วมกับ รศ.ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) กล่าวเชิญชวน ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว กทม.


นางสาวแรมรุ้ง กล่าวว่า กิจกรรม Socwork Run ครั้งที่ 2 นับเป็นกิจกรรมเดิน-วิ่ง ที่ช่วยให้เราได้ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ โดยใช้กิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกายและการสร้างเครือข่ายที่นำไปสู่การพัฒนาสังคมในอนาคต ทั้งนี้ วันงานเราจะได้พบกับศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน คณาจารย์ และบุคลากรของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งประชาชนทั่วไป ที่มีใจรักสุขภาพ รวมตัวออกกันมาเดิน-วิ่ง ไปด้วยกัน และได้พบเจอกับมิตรภาพตลอดเส้นทางของการเข้าสู่เส้นชัย กิจกรรม Socwork Run ครั้งนี้ ยังสะท้อนหัวใจสำคัญของงานสังคมสงเคราะห์ ได้แก่ 1) สุขภาพที่ดี เป็นพื้นฐานสำคัญของมนุษย์ ในการขับเคลื่อนชีวิตในทุกๆวัน และเป็นต้นทุนสำคัญในการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 2) การมีส่วนร่วม การสานพลัง เป็นสารตั้งต้นที่สำคัญในการสร้างโอกาสของความสำเร็จในการทำงาน และ 3) ความสัมพันธ์ เป็นปัจจัยสำคัญที่พึงตระหนักเสมอ เมื่อต้องทำงานกับมนุษย์และสังคม นำไปสู่การพัฒนาสังคมในอนาคตร่วมกัน ดังนั้น การมีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพย่อมเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ ในการสานต่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมเข้มแข็ง ประชาชนแข็งแรง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกมิติ ร่วมกันสนับสนุนเพื่อให้เกิดสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน


รศ.ดร.อัจฉรา กล่าวว่า คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินมาถึง 70 ปี การจัดงานในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่เห็นความสำคัญของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ซึ่งเป็นพี่ใหญ่ของงานสังคมสงเคราะห์มาโดยตลอด ในระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมาเราได้มีการพัฒนาการเริ่มจากการเสริมสร้างความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องสวัสดิการสังคม และงานสังคมสงเคราะห์ภายในประเทศ จนถึงปัจจุบันเราก้าวเข้าสู่ระดับนานาชาติและในอนาคตเราจะได้เห็นพัฒนาการของงานสังคมสงเคราะห์ในรูปแบบงานสังคมสงเคราะห์นานาชาติ งานสังคมสงเคราะห์แบบ Global Social Work มากขึ้น ซึ่งเป็นจุดที่สำคัญของ SDGs ที่เราต้องการไปให้ถึง ซึ่งการวิ่งนับเป็นส่วนหนึ่งในแง่ของการพัฒนา SDGs คือ การส่งเสริมสุขภาพ ให้ประชาชนได้เข้าถึงความเข้มแข็งและความแข็งแรง ซึ่งงาน Socwork Run ในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นในการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของทุกคนไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มช่วงวัยใดก็ตาม โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน คณาจารย์ และบุคลากรของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในทุกระดับ 2) เพื่อเป็นการหาทุนสนับสนุนการศึกษาและการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 3) เพื่อสงเสริมให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปเห็นความสำคัญของการออกกําลังกาย สำหรับกิจกรรม Socwork Run จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 ณ ลานพญานาค ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ facebook : Socwork run at TU


นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม. ถือเป็นองค์กรด้านสังคมสงเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย กิจกรรมเพื่อสุขภาพครั้งนี้ นอกจากแสดงให้เห็นถึงกลไกการทำงานในการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาด้านสังคมก็คือ วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ซึ่งเราต้องการให้เห็นการทำงานของนักสังคมสงเคราะห์และวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ได้สื่อสารควบคู่กับการรักษาสุขภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ร่วมกับกระทรวง พม. และสมาคมนักศึกษาเก่าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อสนับสนุนสุขภาพ สนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาที่อยู่ระหว่างศึกษา เรื่องทุนการศึกษา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือจะแสดงให้สื่อมวลชนได้เห็นว่า วาระของประเทศไทยที่จะประสบปัญหาจำนวนมากขนาดนี้ มีอย่างน้อยหนึ่งวิชาชีพ คือนักสังคมสงเคราะห์ที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลัง ที่ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชน จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกิจกรรม Socwork Run ครั้งที่ 2 งานเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพและสังคม ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 ณ ลานพญานาค และภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เริ่มตั้งแต่ระยะทาง 3 กิโลเมตร จนถึง 10 กิโลเมตร ทั้งนี้ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะนำไปสนับสนุนทุนการศึกษาและกิจกรรมของนักศึกษาต่อไป#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #ศรส #พม #Socwork_Run_ครั้งที่2 #เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ #31มีนาคม2567


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น