พก. จัดประชุมฯ เสริมพลังคนพิการ ครอบครัวและชุมชนในการดูแลและพัฒนาคนพิการ..D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

พก. จัดประชุมฯ เสริมพลังคนพิการ ครอบครัวและชุมชนในการดูแลและพัฒนาคนพิการ..D


เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 67 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชวาลัน รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังคนพิการ ครอบครัวและชุมชนในการดูแลและพัฒนาคนพิการ จัดโดยกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ระหว่างวันที่ 11 - 14 กุมภาพันธ์ 2567กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนให้คนพิการทุกคน ได้เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ บริการขั้นพื้นฐานโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือตามสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นอย่างเหมาะสม ตลอดจนการส่งเสริมและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิของคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 รวมทั้งมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแล ฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผ่านช่องทางการสื่อสารหลากหลาย เพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยในปี 2567 นี้ พก. ได้จัดโครงการเสริมพลังคนพิการ ครอบครัวและชุมชนในการดูแลและพัฒนาคนพิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมพลังเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดูแลคนพิการในชุมชน รวมถึงเพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อคนพิการส่งผลให้คนพิการสามารถอยู่ร่วมกับครอบครัว ชุมชน และสังคมได้อย่างมั่นคง โดยมีฐานความคิดของการสร้างความเข้มแข็ง เสริมสร้างพลังของชุมชน การใช้นวัตกรรมการดูแลคนพิการในครอบครัวและชุมชน รวมทั้งเป็นการสร้างเจตคติที่ดีต่อคนพิการ ส่งผลให้ครอบครัวและชุมชนเกิดเครือข่ายการดูแลคนพิการที่เข้มแข็งและยั่งยืนได้ต่อไปสำหรับรูปแบบกิจกรรมเป็นการบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้ ในหัวข้อ “เปิดโลก เปิดใจ เปิดมุมมองต่อความพิการ” และหัวข้อ “เปลี่ยนมุมมอง สร้างเจตคติที่ดีต่อคนพิการ” โดยวิทยากรจากภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) หัวข้อ “นวัตกรรม กายอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตของ คนพิการในสังคม” จากสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การบรรยายหัวข้อ “สิทธิ สวัสดิการ พม. ที่ควรรู้” และหัวข้อ “รู้จักประเภทความพิการ” โดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม การแบ่งกลุ่มและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ “เปลี่ยนมุมมองสร้างเจตคติที่ดีต่อคนพิการ โดยทีมวิทยากรจากสถาบันราชสุดา คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และการให้ความรู้แบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ อภิปรายและสัมมนา หัวข้อ “การใช้นวัตกรรมในชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดูแลคนพิการในชุมชน” ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) บุคลากรสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง รวมจำนวน 50 คน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad