กรมกิจการผู้สูงอายุ ขับเคลื่อนอบรม อพม. ภาคกลางและภาคตะวันออก ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน..00 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

กรมกิจการผู้สูงอายุ ขับเคลื่อนอบรม อพม. ภาคกลางและภาคตะวันออก ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน..00


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาสาสมัครพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อการดูแลคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุระดับจังหวัดและระดับพื้นที่และสนับสนุนเชื่อมโยงการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีระบบรองรับสังคมสูงอายุ

นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ กล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมีสัดส่วนประชากรสูงอายุคิดเป็นร้อยละ 18 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ซึ่งการเพิ่มสัดส่วนของประชากรสูงอายุส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความจำเป็นต้องการได้รับการดูแลเพิ่มขึ้น พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลและคุ้มครองผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแล ช่วยเหลือ คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 โดยมีกระบวนการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพให้กับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) เครือข่ายจิตอาสา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 830 คน เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม 

การอบรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนจะได้รับทักษะและความรู้หลากหลายมิติอาทิการส่งเสริมสุขภาพและทักษะจำเป็นพื้นฐานในการดูแลผู้สูงอายุวิถีใหม่ (New Normal) ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CIVID - 19) หลักสูตรด้านการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น การจัดทำแผนการดูแลผู้สูงอายุ การใช้ Social Media ในการดูแลผู้สูงอายุ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบทางไกล (Zoom Video Conference) ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างทักษะกระบวนการต่าง ๆ ในการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือผู้สูงอายุอย่างครบถ้วนทุกมิติให้แก่บุคลากรผู้ดูแลผู้สูงอายุ อพม. และประชาชนโดยมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad