"รมว.เฮ้ง" เยี่ยมกลุ่มอาชีพแรงงานนอกระบบ รักษาการจ้าง "SME" เสริมท่องเที่ยวเมืองนคร - MSK News

Breaking

https://www.blogger.com/blog/page/edit/163607023169952299/4565312937486509077?hl=th#

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

"รมว.เฮ้ง" เยี่ยมกลุ่มอาชีพแรงงานนอกระบบ รักษาการจ้าง "SME" เสริมท่องเที่ยวเมืองนคร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะให้กำลังใจผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มแรงงานนอกระบบ ผู้ประกันตนและแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มาร่วมต้อนรับ 


สำหรับอาสาสมัครแรงงานเหล่านี้เป็นผู้เชื่อมประสานภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสู่พื้นที่ เป็นผู้ที่มีความเสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ทำงานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในชุมชน ในการนำภารกิจประสานการให้บริการด้านแรงงาน เพื่อให้ประชาชนมีงานทำ มีทักษะฝีมือ มีอาชีพ มีรายได้ ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมที่ยั่งยืนอีกด้วย โดยมี นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ ณ หอประชุมโรงเรียนขนอมพิทยา อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นายสุชาติ กล่าวว่า ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และท่าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการประกอบอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เกิดการจ้างงานในระดับพื้นที่และพัฒนาต่อยอดเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญกับแรงงานนอกระบบ 


เนื่องจากเป็นแรงงานกลุ่มใหญ่ที่สุดของประเทศ ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ซึ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือ อาทิ การเยียวยาผู้ประกันตน ม.33, ม.39 และ ม.40 และกิจการสถานบันเทิง ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ประกันตนรวม 3 มาตรา จำนวน 16,079 คน รวมเป็นเงิน 11,756,428 ล้านบาท รวมเม็ดเงินสู่ระบบเศรษฐกิจจังหวัดนครศรีธรรมราช 78,118,000 บาท 

โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชมีนายจ้างลงทะเบียน 2,559 ราย ลูกจ้างสัญชาติไทยลงทะเบียน 27,469 ราย โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 โดยจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน แรงงานในสถานประกอบกิจการ ผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 2 รุ่น จำนวน 48 คน โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ โดยได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ จำนวน 6 กิจกรรม จำนวน 96 คน เช่น หลักสูตรการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร การทำรังผึ้งโพรงและการเลี้ยงผึ้ง การทำขนมกะละแมพื้นบ้าน การทำเบเกอรี่ และการทำพริกแกง เป็นต้น

โอกาสนี้ รมว.แรงงาน และคณะ ยังได้เยี่ยมชมบูธกิจกรรมของกระทรวงแรงงาน ที่ได้นำผลิตภัณฑ์จากกลุ่มที่ประสบความสำเร็จจากการส่งเสริมการฝึกอาชีพจากหน่วยงานของกระทรวงแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมาจัดแสดง ได้แก่ การนำเสนอผลิตภัณฑ์จากกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพของกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรง กลุ่มอาชีพทำขนมกาละแม การแสดงสินค้าของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านที่ประสบความสำเร็จและได้กู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน กลุ่มเมืองนครปัน ปัก เย็บ ถัก ย้อม กลุ่มธนัชพร กลุ่มสมศิริ การแสดงสินค้าและสาธิตการทำผลิตภัณฑ์จากกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามโครงการเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ กลุ่มทำขนมลาบ้านขอนหาด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าขาม การบริการตัดผม เสริมสวยฟรีจากโรงเรียนเสริมสวยสมพร สาธิตการทำเปลยวน 

บริการรับสมัครงานของบริษัทในเครือเซ็นทรัล การนำเสนอกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าขนอมโดยใช้พนักงานที่ผ่านการฝึกอบรม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ การนำเสนอการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปปลากระบอกร้าปากพนัง ตลอดทั้งเยี่ยมชมบูธโครงการแรงงานพันธุ์ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น