ปลัด พม. นำทีมผู้บริหาร ลงพื้นที่ จ.สระแก้ว เปิดศูนย์ช่วยเหลือฯ One Stop Service ตำบล 2 แห่ง / พร้อมช่วยเหลือกลุ่มเปราะ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ปลัด พม. นำทีมผู้บริหาร ลงพื้นที่ จ.สระแก้ว เปิดศูนย์ช่วยเหลือฯ One Stop Service ตำบล 2 แห่ง / พร้อมช่วยเหลือกลุ่มเปราะ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันนี้ 1 พ.ค. 65 เวลา 09.00 น. นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เพื่อเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านแก้ง ณ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปปัญญาสระแก้ว หมู่ 5 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว พร้อมมอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล จำนวน 4 ป้าย และมอบความช่วยเหลือต่างๆ ตามภารกิจกระทรวง พม. แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1) เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 50 รายๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 100,000 บาท 2) เงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ จำนวน 14 คน รวมเป็นเงิน 725,000 บาท และ 3) ถุงยังชีพ จำนวน 50 ถุง อีกทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการชุมชน อาทิ การประกอบอาชีพของผู้ดูแลคนพิการ การทำเกษตรและผลผลิต การทำไม้กวาด การเพาะเห็ดนางฟ้า การร้อยพวงมาลัยสด และการทำน้ำยาซักผ้า
นางพัชรี กล่าวว่า การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจำเป็นที่ต้องตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม ยังมีประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการและข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ทั้งนี้ กระทรวง พม. จึงได้มีนโยบายการขับเคลื่อนงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของหน่วยงานท้องถิ่นสังกัดกระทรวง พม. อาทิ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เป็นต้น และเครือข่ายในพื้นที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน ประชาสังคม ผู้นำท้องถิ่น และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ด้วยการยกระดับให้เป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ รวมทั้งข้อมูล ข่าวสาร ด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เป็นการให้บริการที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน อีกทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อราชการ รวมถึง เพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับการคุ้มครองทางสังคม ตลอดจนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการแก้ไขปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว (One Stop Service)


นางพัชรี กล่าวต่ออีกว่า การดูแลกลุ่มเปราะบางไม่ใช่แค่เพียงมอบเงินสงเคราะห์ แต่เราต้องดูแลไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งเครื่องมือในการดูแลคือ ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า หรือ TPMAP โดยเราดูแลในมิติครอบครัวไม่ใช่เพียงรายคน และต้องดูแลคนทุกช่วงวัย ถ้ากระทรวง พม. เริ่มตั้งต้นการเก็บรวบรวมข้อมูลของครัวเรือนใน TPMAP ซึ่งแต่ละครอบครัวจะต้องมีเครื่องมือเป็น "สมุดพกครอบครัว" เพื่อเราจะได้สามารถนำข้อมูลจากตรงนี้มาติดตามการช่วยเหลือได้ ทำให้ทราบถึงสภาพปัญหาของแต่ละครอบครัวแบบมิติเชิงลึก เพื่อดูแลให้ครบทุกมิติแบบองค์รวม 5 มิติ ได้แก่ 1) ด้านรายได้ การประกอบอาชีพ 2) ด้านความเป็นอยู่ ความมั่นคงทางที่อยู่อาศัย 3) ด้านการเข้าถึงสวัสดิการการช่วยเหลือของรัฐ 4) ด้านการศึกษา และ 5) ด้านสุขภาพ ซึ่งกระทรวง พม. ทำหน้าที่เหมือนแพทย์ประจำครอบครัว โดยสำรวจว่า แต่ละครอบครัวมีปัญหาอะไรบ้าง จะต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างไร และสามารถไปดึงเครือข่ายเข้ามาช่วยเหลือ ทั้งนี้ กระทรวง พม. จะมุ่งเน้นดูแล 2 เรื่องหลัก คือ การเข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆ และเรื่องที่อยู่อาศัย ซึ่งต่อไปการดูแลไม่ใช่แค่เพียงมิติเดียว แต่จะต้องดูแลให้ครบทุกมิติแบบองค์รวม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางอย่างยั่งยืน
นางพัชรี กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ตนได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลคลองหินปูน ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนบ้านบ่อลูกรัง หมู่ 6 ตำบลคอลงหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว พร้อมมอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล จำนวน 2 ป้าย และมอบความช่วยเหลือต่างๆ ตามภารกิจกระทรวง พม. แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1) เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 50 รายๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 100,000 บาท 2) งบประมาณโครงการบ้านพอเพียงตำบลคลองหินปูน จำนวน 30 ครอบครัว รวมเป็นเงิน 615,000 บาท และโครงการบ้านพอเพียงตำบลตาหลังใน จำนวน 22 ครอบครัว รวมเป็นเงิน 451,000 บาท และ 3) ถุงยังชีพ จำนวน 50 ถุง สำหรับครอบครัวกลุ่มเปราะบางประสบปัญหาทางสังคม อีกทั้งได้เยี่ยมชมนิทรรศการชุมชน ได้แก่ โรงเลี้ยงหอยเชอรี่ หอย...สร้างรายได้ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนบ้านบ่อลูกรัง สถาบันการเงินชุมชนบ้านบ่อลูกรัง และมุมสร้างรายได้...วัยรุ่นสร้างตัว จากนั้น ได้เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวกลุ่มเปราะบาง จำนวน 3 ครัวเรือน ในโครงการบ้านพอเพียงที่ได้รับการซ่อมแซมบ้าน พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad