วธ.พลิกโฉมเว็บไซต์สู่คลังสมองวัฒนธรรม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา ตั้งเป้าแล้วเสร็จในปี 2565 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

วธ.พลิกโฉมเว็บไซต์สู่คลังสมองวัฒนธรรม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา ตั้งเป้าแล้วเสร็จในปี 2565

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ปรับบทบาทและภารกิจเป็นกระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้วัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจฐานราก สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชนและประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ การสร้างสรรค์และการจัดการองค์ความรู้ด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมที่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เทคโลยีสารสนเทศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรม ภายใต้เว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรม www.m-culture.go.th ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน รวมถึงผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้า โดยการพัฒนาเว็บไซต์ดังกล่าว มุ่งผลักดันให้เกิดการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ทุกเวลา ทุกสถานที่ และการจัดทำระบบที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารบนหน้าเว็บไซต์นี้ได้ และขณะนี้วธ.อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ ภายใต้มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เพื่อให้บริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์มีความทันสมัย มีข้อมูลสมบูรณ์มากขึ้น รวมถึงพัฒนาระบบเว็บไซต์ให้ได้ตามมาตรฐานสากล OWASP ช่วยยกระดับการพัฒนา e-Government ของชาติให้ก้าวหน้าสู่ระดับมาตรฐานสากล จะปรับปรุงเวบไซต์ให้แล้วเสร็จภายในปีนี้

สำหรับข้อมูลองค์ความรู้มีการเชื่อมโยงกับหน่วยในสังกัดวธ.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้รองรับข้อมูลที่ต้องการมาแสดงที่เว็บท่า (Web portal) ได้โดยอัตโนมัติ ทั้งระบบฐานข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม ทำเนียบศิลปินแห่งชาติ ศิลปินพื้นบ้าน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒธรรม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถานและโบราณวัตถุ ศาสนสถาน วันสำคัญของชาติและศาสนา เทศกาล ประเพณีท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้และชุมชนคุณธรรม ท่องเที่ยวชุมชน ยลวิถี การวิจัยชาติพันธุ์ การให้บริการจองศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศ การขออนุญาตร้านเกม ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์ และหนังสืออิเลคทรอนิกส์ โดยเฉพาะข้อมูลอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5 ด้าน (5 F) ได้แก่ 1. อาหาร (Food) 2.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) 3.ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่น (Fashion) 4.มวยไทย (Fighting) และ 5.การอนุรักษ์และขับเคลื่อน เทศกาล ประเพณีสู่ระดับโลก (Festival) อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงและแสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่มีอยู่ในระบบศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมที่วธ.มีอยู่ และพัฒนาให้รองรับกับการพัฒนาศูนย์ข้อมูลใหญ่ของวธ. (M-Culture Big Data) เพื่อต่อยอดและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจบนแพลตฟอร์มเศรษฐกิจวัฒนธรรมใหม่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า การปรับปรุงเว็บไซต์ www.m-culture.go.th นั้น วธ.ได้ใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์เชิงลึก เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงเว็บไซต์และสามารถนำมาวิเคราะห์ถึงพฤติกรรม ความสนใจ รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์ที่ต่างกันหลายมิติ โดยสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงลึก สามารถเข้าใจถึงความสนใจ และพฤติกรรมของผู้เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อนำมาวางแผนส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกได้อย่างรวดเร็ว และนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้รองรับพฤติกรรมของผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้เว็บไซต์มีข้อมูลที่น่าสนใจ นำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัย จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลของตนเอง และนำเสนอในภาพรวมของวธ.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad