วธ.จับมือ กต.ดันนโยบาย “Soft Power”เปิดเส้นทางสายเกลือ สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับนานาชาติ สร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

วธ.จับมือ กต.ดันนโยบาย “Soft Power”เปิดเส้นทางสายเกลือ สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับนานาชาติ สร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน


นายอิทธิพล คุณปลื้ม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ(กต.) ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลที่มุ่งผลักดันการใช้ “Soft Power” ความเป็นไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Economy) ของไทยในสาขาต่างๆ เช่น การท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม อาหาร งานเทศกาลและประเพณี โดยเฉพาะการเผยแพร่พื้นที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในไทยและต่างประเทศ จึงร่วมกันจัดโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมบนเส้นทางสายเกลือใน 3 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วยสกลนคร บึงกาฬและนครพนม ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564 โดยมีผู้แทนวธ. กต.และสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศ เข้าร่วมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เส้นทางสายเกลือในพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ช่วยส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับนานาชาติ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งในพื้นที่ 3 จังหวัดนี้ เป็นแหล่งอารยธรรมเกลือสินเธาว์ลุ่มแม่น้ำสงครามเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ลุ่มน้ำโขง เนื่องจากแม่น้ำสงครามเป็นแม่น้ำสายสำคัญเชื่อมพื้นที่ 3 จังหวัด ตลอดเส้นทางน้ำระยะ 420 กิโลเมตร เป็นแหล่งวัฒนธรรมของหลายกลุ่มชาติพันธุ์ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ การก่อตั้งบ้านเมือง ทำให้เกิดชุมชนที่อยู่คู่กับแหล่งผลิตเกลือสินเธาว์และมีความเจริญก้าวหน้าในสมัยก่อนประวัติศาสตร์มาก่อน 5,000 ปี ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการใช้เกลือสินเธาว์ในแง่มุมต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตนำไปสู่วิถีวัฒนธรรมเกลือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันในพื้นที่จังหวัดสกลนคร บึงกาฬและนครพนมที่เป็นเส้นทางแหล่งผลิตเกลือสินเธาว์ มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนที่เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้กรรมวิธีผลิตเกลือสินเธาว์ และชุมชนคุณธรรมฯในโครงการ“เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เช่น จ.บึงกาฬเที่ยวชมบ่อเกลือหัวแฮด เป็นแหล่งผลิตเกลือสินเธาว์กลางลุ่มน้ำสงครามและชมกระบวนการต้มเกลือสินเธาว์โบราณที่เชื่อมโยงกับสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมใน 3 จังหวัดมาตั้งแต่ครั้งอดีต และจ.สกลนครท่องเที่ยวศึกษาเรียนรู้ชุมชนคุณธรรมฯบ้านท่าวัดเหนือที่มีบึงหนองหารกว้างใหญ่และทิวทัศน์สวยงาม แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและการทอผ้าลายขอมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อุทยานแห่งชาติภูพาน วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ชุมชนคุณธรรมฯบ้านท่าแร่ตั้งอยู่ริมฝั่งบึงหนองหาร ชมบ้านโบราณร้อยปี โบสถ์อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลที่งดงามและงานประเพณีแห่ดาวช่วงเทศกาลคริสต์มาส รวมทั้ง จ.นครพนม มีชุมชนคุณธรรมฯบ้านนาถ่อน จ.นครพนม ซึ่งเป็นชุมชนชาวไทยกวนที่อนุรักษ์สืบทอดวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีเก่าแก่มายาวนาน เช่น ประเพณีบุญฮีตสิบสอง ประเพณีบุญเดือน 3 ออกใหม่ 3 ค่ำ ประเพณีกินดองและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน เช่น การตีเหล็ก ทอผ้าและย้อมสี งานจักสาน ทำพานบายศรีขันหมากเบง การต้มเกลือสินเธาว์และเกลือสปาและพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (หลังเก่า) ซึ่งวธ.จะส่งเสริมให้แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเหล่านี้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้าง เพื่อให้คนไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวชมวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอันงดงาม ก่อให้เกิดรายได้สู่ชุมชนช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น