"ประยุทธ์" ชื่นชมผู้ได้รับรางวัลพระราชทาน SMEs Excellence Awards 2021 และรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Award 2021 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

"ประยุทธ์" ชื่นชมผู้ได้รับรางวัลพระราชทาน SMEs Excellence Awards 2021 และรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Award 2021


เมื่อวันที่ 24 พ.ย.64  เวลา 17.30 น. ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก อะ ลักช์ชูคอลเล็คชั่น โฮเทล กรุงเทพฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน SMEs Excellence Awards 2021 และรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Award 2021 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรางวัลแก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการสาขาต่าง ๆ 9 สาขารางวัล และผู้ประกอบการ SMEs ที่มีความเป็นเลิศในเรื่องการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมความสำคัญของการบริหารจัดการในธุรกิจภาคเอกชน และพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเข้มแข็งในภาคธุรกิจซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศ จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยกลุ่มผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรธุรกิจชั้นนำขนาดใหญ่และองค์กร SMEs ร่วมภายในงานด้วย

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีประกาศผลรางวัลพระราชทาน SMEs Excellence Awards 2021 และรางวัลพระราชทานThailand Corporate Excellence Awards 2021 โดยมีผู้ได้รับรางวัลพระราชทาน SMEs Excellence Awards 2021 ซึ่งมอบให้แก่องค์กรที่มีผลคะแนนรวมสูงสุดจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูง และรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2021 จำนวนรวม 12 องค์กร รับพระราชทานรางวัลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลพระราชทาน SMEs Excellence Awards 2021 จำนวน 3 องค์กร 3 สาขารางวัล ได้แก่ 1) บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด (ประเภทรางวัลธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing)) 2) บริษัทยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ (ประเภทรางวัลธุรกิจบริการ (Services)) และ 3) บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด (ประเภทรางวัลธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง (Trading)) สำหรับรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2021 จำนวน 9 องค์กร 9 สาขารางวัล ได้แก่ 1) SCB รางวัล Financial Management Excellence 2) Central Pattana รางวัล Marketing Excellence 3) IRPC Oil รางวัล Corporate Management Excellence 4) Bangchak จำนวน 2 รางวัล คือ Product / Service Excellence และ Corporate Improvement Excellence 5) SCG CBM รางวัล Sustainable Development Excellence และ 6) SCG จำนวน 3 รางวัล คือ Human Resource Management Excellence ,Innovation Excellence และ Leadership Excellence โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังมอบถ้วยรางวัล SMEs Excellence Awards ระดับ Gold Award และระดับ Silver Award รางวัล Distinguished Awards ให้แก่องค์กรที่มีผลคะแนนรวมเป็นอันดับที่ 2-5 จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูง รวมจำนวน 40 องค์กรด้วย

นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลพระราชทานว่า เป็นเกียรติอย่างยิ่งและเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กร สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ธุรกิจไทยและแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่น ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการสร้างศักยภาพของภาคธุรกิจไทยภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตทั้งด้านเศรษฐกิจ การเข้าสู่ยุคดิจิทัลการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ตลอดจนวิกฤติจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นายกรัฐมนตรียังเน้นว่า ผู้นำธุรกิจในโลกยุคใหม่ต้องรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง คาดการณ์ไปข้างหน้า เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงภายใต้ศตวรรษที่ 21 สามารถเตรียมองค์กรให้พร้อมสำหรับอนาคต ด้วยการพัฒนาและบริหารทรัพยากรทั้งคน เงิน เทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม สินค้าและบริการที่เป็นเลิศ ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และมีความยั่งยืน โดยไม่สร้างปัญหาและผลกระทบในทางลบให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม

นายกรัฐมนตรียังให้ความมั่นใจว่า รัฐบาลพร้อมสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคและสากล โดยกระตุ้นการลงทุนในโครงการที่มีประสิทธิภาพที่นักลงทุนได้ยื่นขออนุมัติส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว รวมทั้งการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน

นายกรัฐมนตรี ยังเชื่อมั่นในภาคธุรกิจ เอกชน องค์กรต่าง ๆ ว่า พร้อม และตั้งใจที่จะร่วมมือกับภาครัฐ ในการขับเคลื่อน ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ภายใต้การขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ใช้ศักยภาพจากความหลายหลายทางชีวภาพ พัฒนาเกษตรแบบครบวงจร ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าสูงขึ้นด้วยการการวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นายกรัฐมนตรียังยืนยันว่า รัฐบาลพร้อมสนับสนุน SMEs Micro SMEs และ Start up ให้เข้มแข็งและเข้าถึงสิทธิประโยขน์ ที่รัฐให้การสนับสนุน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามนโยบายของรัฐบาลด้วย

นายกรัฐมนตรียังกล่าวในตอนท้าย ว่า รัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่กำหนด เพื่อทำให้ประเทศไทยมีรายได้ที่สูงขึ้น ดูแลประชาชนทุกกลุ่ม สร้างความเท่าเทียมในโอกาสในการเข้าถึงสาธารณูปโภคพื้นฐานและโอกาส โดยเฉพาะความเท่าเทียมทางกฎหมาย โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น