พก. เดินหน้านโยบายขับเคลื่อนไปด้วยกัน “Next Step together” ย้ำความโปร่งใส เสริมสร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567

พก. เดินหน้านโยบายขับเคลื่อนไปด้วยกัน “Next Step together” ย้ำความโปร่งใส เสริมสร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย


เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 67 เวลา 08.30 น. นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเดินหน้านโยบายพร้อมขับเคลื่อนไปด้วยกัน : Next Step together จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ในระหว่างวันที่ 9 - 11 มกราคม 2567 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับทราบแนวทางพร้อมขับเคลื่อนนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน ภายใต้ "พม. 1 เดียว" โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ผู้อำนวยการศูนย์/สถาน และเจ้าหน้าที่ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมจำนวนทั้งสิ้น 250 คน ณ โรงแรมเลอ บาหลี รีสอร์ต แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี


นายกันตพงศ์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จโดยคำนึงถึงประโยชน์ของคนพิการเป็นสำคัญทั้งในมิติของการส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครอง โดยการจัดประชุมครั้งนี้ เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน และเตรียมความพร้อมบุคลากร พก. ทุกระดับ เพื่อผลักดันขับเคลื่อนงานตามนโยบายและภารกิจสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ซึ่งมุ่งเน้นการขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภายใต้การบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ และได้รับการคุ้มครองทางสังคมอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม พร้อมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการและภาคีเครือข่าย เพื่อให้เป็นครอบครัว พก. พม. หนึ่งเดียว


การประชุมดังกล่าว นอกจากจะเป็นการเน้นย้ำประเด็นภารกิจภาพรวมของ พม. งานสำคัญ และมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามภารกิจ พก. แล้ว ยังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติงานที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการทำงาน ในด้านกฎหมายในหัวข้อบรรยาย “การดำเนินการตามข้อปฏิบัติราชการและกฎหมายเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยนายสุพล บริสุทธิ์ อดีตที่ปรึกษาด้านกฎหมายกระทรวง รวมถึงด้านการเงินการคลัง และการรักษาวินัยในการปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนงานร่วมกัน รวมทั้งกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ WE ARE ONE 2024 เพื่อแลกเปลี่ยนและข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน และกิจกรรม การเพิ่มพลังในการทำงานของบุคลากร ภายใต้หัวข้อการบรรยาย “Growth Mindset เพื่อชีวิตและการทำงาน”
ทั้งนี้ พร้อมนำองค์กรให้เดินหน้าด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ภายใต้ ”ครอบครัว พก. พม. หนึ่งเดียว“ เพื่อส่งเสริมให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น