ปลัดฯ บุญชอบ ปลื้ม บ.บางจาก ดึงคนพิการ 10 คนเข้าทำงาน สร้างความมั่นคงทางอาชีพ ชื่นชมบางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่รับ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565

ปลัดฯ บุญชอบ ปลื้ม บ.บางจาก ดึงคนพิการ 10 คนเข้าทำงาน สร้างความมั่นคงทางอาชีพ ชื่นชมบางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่รับ


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวแสดงความยินดีกับคนพิการจำนวน 10 คน ที่ได้รับการพิจารณาบรรจุให้เข้าทำงาน ณ บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยกล่าวว่า รัฐบาลโดยการนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประเทศ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม โดยการ


ยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มการจ้างงานสร้างรายได้ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำ ตลอดจนมุ่งเน้นประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคมให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มเปราะบาง โดยใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินในการทำงานที่เชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งปัจจุบันภาครัฐได้ให้ความสำคัญกับปรัชญาเรื่องความมั่นคงของมนุษย์มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาศักยภาพและการเสริมพลังของกลุ่มคนเหล่านี้ให้สามารถยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง ควบคู่ไปกับการเร่งพัฒนาและปรับปรุงเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอรับบริการทางสังคมและบริการอื่นที่ทางภาครัฐเป็นผู้จัดให้มีความยืดหยุ่นและเอื้อต่อกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเหล่านี้มากขึ้น รวมทั้งการเพิ่มพื้นที่ทางสังคมให้กับภาคประชาสังคมและภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มคนเหล่านี้

ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมโดยเฉพาะกลุ่มคนพิการ ถือเป็นกลุ่มคนที่กระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ช่วยเหลือ สนับสนุน สร้างโอกาสในด้านต่าง ๆ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคง ที่สำคัญคือต้องอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีและเท่าเทียมกับกลุ่มคนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งในวันนี้ถือเป็นวันที่บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้สนองนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการให้มีความมั่นคงทางอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ด้วยการเปิดโอกาสให้คนพิการได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

“ผมมั่นใจว่าคนพิการทุกท่านในวันนี้จะได้แสดงศักยภาพของตนเองให้ทุกภาคส่วนได้เห็นว่าคนพิการมีความสามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุดขององค์กรต่อไป” นายบุญชอบ กล่าวทิ้งท้าย


บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมพนักงาน การจ้างงานพนักงานพิการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา ซึ่งปัจจุบันได้จ้างพนักงานคนพิการเป็นพนักงานประจำ จำนวน 10 คน แบ่งเป็นเพศชาย 3 คน และเพศหญิง 7 คน ปฏิบัติงานในระดับ 1 – 2 ขององค์กร ครอบคลุมสายงานต่าง ๆ ประกอบด้วย กลุ่มงานบัญชีและการเงิน กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร กลุ่มธุรกิจการตลาด รวมถึงกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad