รมว.พม. เยี่ยมบ้านมั่นคงชนบทโคราช จับมือ พอช.-คทช.-ส.ป.ก. ร่วมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต-ดินทำกิน -ที่อยู่อาศัย...S - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

รมว.พม. เยี่ยมบ้านมั่นคงชนบทโคราช จับมือ พอช.-คทช.-ส.ป.ก. ร่วมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต-ดินทำกิน -ที่อยู่อาศัย...S


เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อม นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัดพม.) และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. เยี่ยมชมโครงการบ้านมั่นคงชนบท สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินปากช่อง (คทช.) จำกัด โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ร่วมรายงานการดำเนินงานของความร่วมมือการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินใน คทช. , นายสรรเพชร พูลศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) รายงานการดำเนินงานของความร่วมมือการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินในพื้นที่ ส.ป.ก. , และผู้บริหารหน่วยงานในจังหวัดนครราชสีมา ร่วมลงพื้นที่ และ นายนิรันดร์ สมพงษ์ ประธานสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินปากช่อง (คทช.) จำกัด รายงานการดำเนินงานของ คทช. ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก ตามนโยบาย 5X5 ฝ่าวิกฤตประชากรของกระทรวง พม.นายวราวุธ กล่าวว่า จากที่รัฐบาลได้ขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่ง 1 ใน 10 โครงการคือโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ด้วยการช่วยเหลือ และให้โอกาสแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส รวมถึงคนพิการหรือทุพพลภาพ ในการที่จะได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน อันได้แก่ ที่พักอาศัย หรือที่ดินทำกิน และการประกอบอาชีพ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้นายวราวุธ กล่าวว่า กระทรวง พม. โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ได้ขับเคลื่อนแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในเขตเมืองและชนบท โดยตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน กระทรวง พม. โดย พอช. และ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นภาคีความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงชนบทมั่นคงชนบท สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินปากช่อง (คทช.) จํากัด ซึ่งเป็นโครงการบ้านมั่นคงในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินของ ส.ป.ก. และจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ภายใต้นโยบายของรัฐบาลในการจัดที่ดินให้แก่ประชาชนผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ แต่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ปัจจุบัน มีสมาชิก 85 ครัวเรือน ได้รับการจัดสรรที่ดินแปลงรวมจาก ส.ป.ก. โดยมีองค์กรชุมชนเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนงานในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งดำเนินการทั่วประเทศไปแล้วทั้งสิ้น 12 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา อุทัยธานี ลพบุรี กาญจนบุรีสระบุรี ชลบุรี สระแก้ว กาฬสินธุ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ และสงขลานายวราวุธ กล่าวว่า “โครงการบ้านมั่นคงชนบท สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินปากช่อง (คทช.) จำกัด อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา" เป็นโครงการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินของ ส.ป.ก. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามนโยบาย 5X5 ฝ่าวิกฤตประชากร ในข้อที่ระบุเรื่องการสร้างระบบนิเวศ (Eco-system) ที่เอื้อต่อความมั่นคงของครอบครัว มุ่งสร้างชุมชนน่าอยู่ ปลอดภัย ปลอดพิษ เป็นมิตร และเอื้ออาทรต่อทุกคน ส่งเสริมเศรษฐกิจครัวเรือน และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติโอกาสนี้ ตนได้มอบเกียรติบัตรให้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขหนี้สินครัวเรือน จำนวน 25 ราย ภายใต้กิจกรรม รวมทุน รวมใจแก้หนี้ มอบแนวทางตามนโยบาย 5X5 ฝ่าวิกฤตประชากร เยี่ยมชมกิจกรรมรดน้ำด้วยระบบเทคโนโลยี Smart Farm IOT และการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร ผักออร์แกนิค ภายใต้กิจกรรมระบบน้ำเชื่อมใจ และปลูกต้นไม้ (ต้นรวงผึ้งและต้นพะยูง) ในพื้นที่ป่าชุมชน 200 ไร่ และร่วม พิธีเปิดบ้านโฮมสเตย์ และร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร โฮมสเตย์ชุมชน


จากนั้น ตน พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง (บ้านมั่นคงเครือข่ายริมรางรางย่าโม) ที่สหกรณ์เครือข่ายริมรางย่าโม จำกัด ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เยี่ยมเยียนและทำพิธีตอกเข็มเอก เสาเข็มต้นแรกบ้าน มอบทะเบียนบ้าน มอบรถโยกแก่คนพิการ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย อีกทั้งตนได้มอบนโยบายการสร้างความมั่นคงในที่ดินที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้กำลังใจกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง โดยมีนางเที่ยง เกลียดนอก ประธานสหกรณ์เครือข่ายริมรางเมืองย่าโม จำกัด และ นายนิยม พินิจพงษ์ ที่ปรึกษาเครือข่ายริมรางเมืองย่าโม ร่วมลงพื้นที่#ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #ศรส #พม #พอช #สปก #ปากช่อง # โคราช #นครราชสีมา #ครมสัญจรไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น