พม. จับมือทุกภาคส่วน สัมมนาระหว่างประเทศการพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ(Collective Housing Conference) สร้างคน-ชุมชนเข็มแข็ง - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

พม. จับมือทุกภาคส่วน สัมมนาระหว่างประเทศการพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ(Collective Housing Conference) สร้างคน-ชุมชนเข็มแข็ง


เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาระหว่างประเทศการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยที่ชุมชนเป็นหลัก (Collective Housing Conference) ภายใต้แนวคิด “คำตอบคือชาวชุมชน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง แก้ไขปัญหาควายากจน สร้างคนและชุมชนที่เข้มแข็ง กุญแจสู่ความยั่งยืน” ชูประเด็น “การพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้ที่ชุมชนเป็นหลัก (Collective Housing)” โดยมี นายกฤษดา สมประสงค์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กล่าวรายงาน ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้แทนจากประเทศต่างๆ ในเอเชียแปซิฟิกกว่า 13 ประเทศ และผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ทั้ง การเคหะแห่งชาติ หน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน และประชาสังคม นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นำชุมชน องค์กรระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ และธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวนกว่า 200 คน ณ ศูนย์ประชุมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Convention Center - UNCC) กรุงเทพมหานครนายอนุกูล กล่าวว่า กระทรวง พม. โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ร่วมกับมูลนิธิศูนย์ศึกษาที่อยู่อาศัยแห่งเอเซีย มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันอาศรมศิลป์ และเครือข่ายสถาปนิกชุมชน (CAN) หน่วยงานภาคีสนับสนุนและองค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ UN-ESCAP, UN-HABITAT, International CO-Habitat Network, Development Planning Unit, University College of London, Habitat for Humanity ร่วมจัดการประชุมสัมมนาระหว่างประเทศการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยที่ชุมชนเป็นหลัก (Collective Housing Conference) : “คำตอบคือชาวชุมชน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง แก้ไขปัญหาควายากจน สร้างคนและชุมชนที่เข้มแข็ง กุญแจสู่ความยั่งยืน” ชูประเด็น “การพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้ที่ชุมชนเป็นหลัก (Collective Housing)” ที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 - 4 กรกฎาคม 2567 ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมือง โดยในส่วนโครงการการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย และการแก้ปัญหาชุมชนแออัดที่ชุมชน นั้น รัฐบาลได้เห็นชอบและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ผ่านกระทรวง พม. โดย พอช. ตั้งแต่ปี 2546 ซึ่งมีผลการดำเนินงานอย่างกว้างขวางในเมืองต่าง ๆ ทั่วประเทศและขยายผลไปสู่การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ชุมชนริมรางรถไฟ บ้านมั่นคงชนบท บ้านพอเพียง และโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับคนไร้บ้าน เพื่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนและสังคมโดยรวม


นายอนุกูล กล่าวว่า วันนี้เป็นการเปิดงานประชุมระหว่างประเทศการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยที่ชุมชนเป็นหลัก (Collective Housing Conference) เพื่อระดมความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนเรื่องของบ้านมั่นคงในพื้นที่เมืองต่างๆ ซึ่งเราพยายามขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมชุมชนเป็นหลักในการที่จัดทำที่อยู่อาศัย การมองถึงคุณภาพชีวิตของการมีส่วนร่วม ดังนั้นการมีส่วนร่วมของชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญในการขับเคลื่อนบ้านมั่นคง โดยเฉพาะโครงการบ้านเช่าสำหรับพี่น้องคนไร้บ้าน ซึ่งมีรายได้ยังไม่ชัดเจน ฉะนั้นเพื่อให้ได้มีโอกาสในการมีที่อยู่อาศัย จึงได้ทำโครงการบ้านเช่า เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำอาชีพและสามารถจ่ายค่าเช่าได้ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการวางแผนการเงิน อย่างไรก็ตามเรื่องของเศรษฐกิจและรายได้ยังเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องคำนึงถึงว่า สามารถรับภาระในระหว่างการมีบ้านได้หรือไม่ นอกจากนี้เรายังต้องส่งเสริมคุณภาพชีวิตในมิติอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพของคนในครอบครัว ซึ่งทุกภาคส่วน เช่น สถาบันการศึกษา ชุมชน และภาคีเครือข่ายต่างๆ ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมพลังให้ชุมชนเข้มแข็งนายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังมีผลต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในเรื่องที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญโดยผู้มีรายได้น้อยเป็นกลุ่มเปราะบาง ซึ่งอาจปรับตัวได้ยากลำบากกว่าในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยกับผู้มีรายได้น้อยจึงเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลและภาคีเครือข่ายจะต้องช่วยกันผลักดันให้เป็นวาระสำคัญอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม ถึงแม้เราจะมีความก้าวหน้าในการพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นอย่างมากแต่ยังมีความท้าทายอยู่เช่นกัน ทั้งนี้ การประชุมสัมมนาตลอดระยะเวลา 4 วัน ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยชุมชน ที่ดำเนินการอยู่ในเอเชียและภูมิภาคอื่นๆ การสนับสนุนความร่วมมือระดับภูมิภาค การพัฒนากรอบและแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ด้วยการใช้แนวทางพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยชุมชนและการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน การพัฒนารูปแบบการเงินเพื่อที่อยู่อาศัยโดยชุมชน เพิ่มพูนความรู้และศักยภาพให้ผู้ขับเคลื่อนงานในพื้นที่ ผ่านการจัดเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำชุมชนและผู้ขับเคลื่อนงานในพื้นที่จากประเทศต่างๆ ในเอเซีย การแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงานในพื้นที่ การผลักดันให้เกิดวาระการพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยชุมชน ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางนโยบายขององค์กร หน่วยงาน ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยชุมชน และอีกเรื่องที่สำคัญคือการเป็นเจ้าภาพ ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการประชุมวันนี้ ซึ่งเป็นหน้าต่างที่สำคัญที่บอกให้โลกได้รับรู้ว่าเรากำลังให้ความสำคัญและกำลังขับเคลื่อนเรื่องที่อยู่อาศัยต่อไป#ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #ศรส #พม #ที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย #CollectiveHousingConference

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น