สรพ. เผยแนวคิดงาน HA National Forum ปี 2568 “Building Quality and Safety Culture for the Future Sustainability” - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

สรพ. เผยแนวคิดงาน HA National Forum ปี 2568 “Building Quality and Safety Culture for the Future Sustainability”


สรพ. เผยงาน HA National Forum ครั้งที่ 25 ประจำปี 2568 จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Building Quality and Safety Culture for the Future Sustainability เพื่อชักชวนโรงพยาบาลร่วมสร้างวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. กล่าวถึงการจัดงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 25 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-21 มี.ค. 2568 ว่า ปีนี้ สรพ.มีแนวคิดหลักในการประชุมคือ "Building Quality and Safety Culture for the Future Sustainability"

พญ.ปิยวรรณ กล่าวว่า สรพ. ขับเคลื่อนด้วยความรู้และแนวคิดหลักของการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum จะต้องนำไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งตั้งแต่ตนเข้ารับหน้าที่ผู้อำนวยการ สรพ. ในปี 2565 ในปีนั้นเพิ่งผ่านพ้นสถานการณ์โควิด-19 จึงมีการขับเคลื่อนแนวคิด HA National Forum ครั้งที่ 22 เรื่อง Towards Scaling Up and Resilience in Healthcare เพื่อฟื้นตัวขับเคลื่อนเรื่องต่างๆ และ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ให้คีย์เวิร์ดไว้ว่า Health is a whole สุขภาพคือทั้งหมด และคุณภาพของทั้งหมดก็คือคุณภาพประเทศไทย เป็นประโยคที่ชวนให้มองออกจากสถานพยาบาล เป็นระบบบริการสุขภาพ เพื่อนำไปสู่ระบบสุขภาพของประเทศ


พญ.ปิยวรรณ กล่าวต่อไปว่าเมื่อเป็นการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพ สรพ. จึงทำคนเดียวไม่ได้ แนวคิด HA National Forum ครั้งที่ 23 ปี 2566 จึงพูดเรื่อง Synergy for Safety and Well-being เพื่อชวนทุกฝ่ายมาผนึกกำลังกัน และในปีนั้นเอง ศ.นพ.ประเวศ ก็ได้ให้ให้แนวคิดไว้ว่า Health is a whole ต้องอาศัยการผนึกกำลังเพื่อความปลอดภัยและสุขภาวะ และคุณสมบัติใหม่อันมหัศจรรย์ขององค์รวมประเทศไทย คือความปลอดภัยและสุขภาวะที่สมบูรณ์ของคนทั้งแผ่นดิน เป็นเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาประเทศ ขณะที่ ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ประธานบอร์ด สรพ. ได้กล่าวปิดท้ายการประชุมไว้ว่า การจะก้าวไปด้วยกันต้องใช้ Meta-Skill หรือทักษะร่วมที่สำคัญ ผสานความเข้าใจ และมี Growth mindset พร้อมออกจากกรอบ และเป็นการเติบโตจากภายใน นี่จึงเป็นแนวคิดงาน HA National Forum ครั้งที่ 24 ปี 2567 คือเรื่อง Growth Mindset for Better Healthcare System นั่นเอง ซึ่งจากการประเมินพบว่ากว่า 63% ของผู้ร่วมประชุม ได้นำความรู้จากงานนี้ไปใช้ในระดับมาก และอีก 28% นำไปใช้ในระดับปานกลาง ถือว่าคนกลุ่มนี้เป็น Change Agent หรือ Influencer ในการขับเคลื่อนพัฒนางานคุณภาพในโรงพยาบาลต่างๆ

"ก้าวสู่ปีที่ 16 สรพ.จะยกระดับความรู้เพื่อความปลอดภัยของทุกคน ดังนั้นในปี 2568 ที่จะถึงนี้ แนวคิดของงาน HA National Forum ครั้งที่ 25 จะพูดเรื่อง Building Quality and Safety Culture for the Future Sustainability เพราะเมื่อทุกคนมี Mindset ที่ดีแล้ว สิ่งต่อมาคือชวนให้ทุกคนมาสร้างพฤติกรรมร่วม หรือ Culture ซึ่งวัฒนธรรมที่ สรพ. จะเชิญชวนให้มาร่วมกันสร้าง คือ Quality and Safety Culture เพราะเชื่อว่าถ้าทุกคนมีวัฒนธรรมหรือพฤติกรรมที่ดีร่วมกันจะนำไปสู่ความยั่งยืน" พญ.ปิยวรรณ กล่าว

พญ.ปิยวรรณ ขยายความคีย์เวิร์ดสำคัญว่า เมื่อพูดถึงคำว่า Sustainability หรือความยั่งยืน ความหมายก็คือต้องตอบสนองความต้องการปัจจุบัน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคนในอนาคต ดังนั้น การปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพในปัจจุบันเพื่อความยั่งยืน จึงไม่เป็นเพียงการออกแบบระบบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยในปัจจุบันเท่านั้น แต่ต้องคำนึงถึงผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของประชากรและผู้ป่วยในอนาคตร่วมด้วย ส่วนคำสำคัญอีกคำคือ Culture ในรากศัพท์ภาษาอังกฤษคำนี้หมายถึงการปลูกเพาะบ่มเพาะ ดังนั้นถ้าจะสร้าง Culture จึงต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพียงพอ ถึงจะเหมาะสมกับการงอกงามและเติบโต แต่ถ้าใช้คำว่าวัฒนธรรม คือ พฤติกรรมหรือสิ่งที่คนในหมู่ผลิตหรือบ่มเพาะสร้างขึ้นด้วยการเรียนรู้จากกันและกัน และร่วมกับใช้และปฏิบัติใช้อยู่ในหมู่ของตนให้แก่หมู่คณะ

ขณะที่คำว่า Quality ความหมายในด้านสุขภาพ คือ ระดับของบริการสุขภาพสำหรับบุคคลและประชากร ที่จะเพิ่มความเป็นไปได้ของผลลัพธ์สุขภาพที่พึงประสงค์ และสอดคล้องกับความรู้ของวิชาชีพซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และ Quality จะต้องมีการบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ภายใต้ทรัพยากรที่มี อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ ซึ่งกลไก Quality Management การบริการจัดการคุณภาพ ก็คือวงล้อ DALI ที่อยู่ในมาตรฐาน HA อยู่แล้ว และคำว่า Safety สิ่งแรกคือ Do no harm หรือทำให้เกิดอันตรายกับคนไข้ หรือ ช่วยและไม่ทำให้คนไข้บาดเจ็บ ประเทศไทยได้ก้าวไปก่อนองค์การอนามัยโลกด้วยการประกาศ 3P Safety และ สรพ. จะคุยเรื่องนี้ตลอดทั้งปีว่ามีเรื่องอะไรบ้าง

"สรุปแล้ว สรพ.กำลังจะชวนให้ทุกคนสร้างวัฒนาธรรมที่เกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อระบบสุขภาพที่ยั่งยืนในอนาคต ชวนโรงพยาบาลให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมที่ไม่เป็นไปเพียงเพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ แต่ยังต้องสร้างความมั่นใจและความไว้วางใจจากผู้ป่วยและชุมชนรอบข้าง ซึ่งจะมีพฤติกรรมร่วมที่สำคัญในการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพและความปลอดภัยอยู่ 6 ข้อ คือ การให้ความสำคัญสูงสุดต่อประชาชน การทำงานเป็นทีมและการสื่อสารที่ชัดเจน การเรียนรู้จากข้อผิดพลาดและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การเคารพและไว้วางใจซึ่งกันและกัน การตระหนักรับผิดชอบต่อสังคม และการมีส่วนร่วมเพื่อเป้าหมายองค์กรของทุกคน"พญ.ปิยวรรณ กล่าว

ทั้งนี้ งานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 25 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-21 มี.ค. 2568 ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมและวิทยากรรวม 7,700 คน มีวิทยากรกว่า 350 คนมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเซสชั่นวิชาการต่างๆ กว่า 140 เซสชั่น และในปีนี้จะเปิดรับสมัครผลงาน CQI และงานวิจัยตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค.- 30 พ.ย. 2567 และเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมงานตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 2567- 11 ก.พ. 2568

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น