สรพ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

สรพ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)


แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) โดยได้สื่อสารทิศทางนโยบายและเป้าหมายของคณะกรรมการสถาบัน เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานของสถาบันภายใต้ช่วงเวลาดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุม Jupiter 12 อาคาร Impact Challenger เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี


โดย สรพ. ได้มีการประกาศใช้แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาบัน ในการประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 และให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ที่กำกับการดำเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งเป็นไปตามข้อตกลงการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร่วมกับ ก.พ.ร. อย่างไรก็ตาม สถาบันได้ดำเนินการผ่านช่วงระยะเวลาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมเป็นระยะเวลา 1 ปี 9 เดือน ประกอบกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม กฎหมาย ระเบียบ นโยบายสำคัญ ทิศทางการขับเคลื่อนของประเทศและของโลก รวมถึงการทำงานที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล สถาบันจึงจำเป็นต้องทบทวนผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรค มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ มีส่วนร่วมในการทบทวนแผนและติดตามผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของสถาบัน เพื่อใช้ประกอบการกำหนดแผนงาน โครงการ และกรอบวงเงินงบประมาณ ในแผนปฏิบัติงานประจำปี ให้สอดคล้องกับบริบทสถาบันและสถานการณ์แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งเพื่อให้ตัวแทนบุคลากรของสถาบัน มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อการทบทวนแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของสถาบัน และเพื่อให้การดำเนินงานของสถาบัน บรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจ รวมทั้งนโยบายและแผนในระดับสูงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ คณะผู้บริหารของสถาบัน, หัวหน้ากลุ่มภารกิจ, หัวหน้ากลุ่มงาน, ผู้จัดการโครงการ, ตัวแทนผู้เยี่ยมสำรวจ, นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นต้น
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น