มอบโล่ผู้ประกอบการต้นแบบลดมลพิษทางอากาศกรุงเทพฯ...U - MSK News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565

มอบโล่ผู้ประกอบการต้นแบบลดมลพิษทางอากาศกรุงเทพฯ...U

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 65 เวลา 10.00 น. นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ผู้ประกอบการต้นแบบในการลดมลพิษทางอากาศพื้นที่กรุงเทพมหานคร โครงการอากาศสะอาดเขตปทุมวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้อง Lotus suite 5-7 ชั้น 22โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และ บางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน

“วันนี้ นับว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการอากาศสะอาดเขตปทุมวันอย่างเป็นทางการ และเป็นการประกาศเจตนารมณ์ให้ประชาชนได้ทราบว่า ทุกภาคส่วนมีความพร้อมที่จะร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของกรุงเทพมหานคร และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้และเกิดความตระหนักในการลดมลพิษทางอากาศ พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสดำเนินงานจัดกิจกรรมในครั้งนี้และในคราวต่อไป” รองปลัดกรุงเทพมหาครกล่าว

สำหรับโครงการอากาศสะอาดเขตปทุมวัน เป็นการร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และภาคีเครือข่าย ในการร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร โดยนำแนวคิดของเขตควบคุมมลพิษต่ำ (Low Emission Zone) ที่มีต้นแบบจากลอนดอน ประเทศอังกฤษมาประยุกต์ใช้กับพื้นที่กรุงเทพมหานคร นำร่องโครงการในเขตปทุมวัน เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพ โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) จำนวน 21 หน่วยงาน

ทั้งนี้ การประเมินสถานประกอบกิจการต้นแบบในการลดมลพิษทางอากาศพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในโครงการอากาศสะอาดเขตปทุมวัน ได้กําหนดให้ผู้สนใจมีส่วนร่วมในการดำเนินงานลดมลพิษอากาศ โดยการรวบรวมและจัดทำสรุปรายงานการดำเนินการต่าง ๆ โดยอ้างอิงตามข้อกำหนด เกณฑ์และแนวทางการประเมินผู้ประกอบการผู้มีส่วนร่วมในการลดมลพิษอากาศ (Business Low Emission Zone: BLEZ) ซึ่งจัดเตรียมโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ (ศวอ.) และประกอบด้วยการประเมินองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบายและการนําองค์กร ด้านการลดมลพิษอากาศขององค์กรและบุคลากรในองค์กร ด้านการลดมลพิษ จากไอเสียรถของซัพพลายเออร์ ด้านการลดมลพิษจากไอเสียรถของลูกค้า และด้านการติดตามประเมินและเผยแพร่ข้อมูล โดยจากการสรุปผลการประเมิน มีสถานประกอบการได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณ แบ่งเป็น ระดับดีเด่น จำนวนทั้งสิ้น 7 ราย และระดับดี จำนวน 1 ราย

สำหรับงานในวันนี้ มีนางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน นายชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ รศ.วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ปัญหามลพิษอากาศ ตัวแทนจากภาคีเครือข่าย และตัวแทนจากหน่วยงานที่ได้รับรางวัล เข้าร่วมงาน ปลอดภัยดีสิ่งแวดล้อมดีสุขภาพดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad